Алекса Тасић

број индекса: 17/2015
смер: математика-примењена математика
функција: потпредседник за студентски стандард

Гргур Божанић


број индекса: 255/2015
смер: математика- рачунарство и информатика

Лука Бандука


број индекса: 300/2014
смер: математика- рачунарство и информатика
функција: члан статутарне комисије и члан Савета

Миленко Јовановић


број индекса: 127/2015
смер: математика- примењена математика
функција: председник парламента, члан Савета и заменик члана Статутарне комисије

Милоје Јоксимовић


број индекса: 6/2017
смер: математика- рачунарство и информатика
функција: студент продекан