Info & About

U ovoj sekciji mogu se videti (sem toga ko je webmaster) komentari pojedinih profesora (kad ih se domognemo) u vezi sa novim smerom, a nije iskuljučeno da se ovde nađu i komentari studenata. Pored toga ovde se mogu videti i razne druge informacije.


OBAVEŠTENJE:
U cilju što skorijeg uvođenja novog smera potrebno je da se na tom planu angažuje što veći broj studenata.
Sve informacije mogu se dobiti na mail OZONS-a.
Nastavno Naučno Veće:
Nastavno Naučno Veće je bilo održano 09.03.2001. sa početkom u 13h. Na veću je, od ukupnog broja prijavljenih profesora i asistenata (63), bilo prisutno svega 29.
Na dnevnom redu novi smer je bio poslednji. Veće se razišlo nekih sat vremena nakon početka zbog nedostatka opšte većine.
Zahvaljujući tome stiglo se do kraja pete tačke dnevnog reda, sto je predstavljalo tek polovinu.
Za neki opšti utisak po pitanju novog smera mora se sačekati sledeće Nastavno Naučno Veće, koje će biti održano (po nezvaničnim informacijama) početkom aprila.
Nova uprava fakulteta:
Za sve koji do sada nisu znali, došlo je do primene u dekanatu.
Naime, novi dekan je Zoran Kadelburg, a prodekan za nastavu Desa Radunović, dok je prodekan za finansije Aleksandar Lipkovski.
Uskoro će se u ovom delu moći videti njihovo mišljenje povodom novog smera.
Zbor studenata:
Zbor studenata će se održati najkasnije do kraja druge nedelje aprila. Na zboru će biti prisutni svi predstavnici OZONS-a, zatim dekan, pojedini profesori...
Prisustvo svih zainteresovanih studenata je veoma poželjno. Na zboru će se moći postavljati različita pitanja u vezi smera i postojaće neki vid javne rasprave i još detaljnijeg informisanja studenata.
Studentski bilten:
U roku od otprilike dve nedelje od sada (15.03.2001.) uspostaviće se redovna rubrika studentskog biltena, koja će se baviti isključivo pitanjem novog smera.
Anketiranje studenata:
Studentska Unija Matematičkog Fakulteta sprovodila je anketu među studentima R smera svih godina. Zbog nedovoljne posećenosti predavanja veliki broj studenata nije anketiran. Cilj ankete je bio da se uoči zainteresovanost studenata za postojanje novog smera. Anketiranje je uspešno završeno, podeljeno je više od 200 anketnih listića.
Rezultati ankete pokazuju da je više od 90% studenata R smera pokazalo interesovanje za uvođenje novog informatičkog smera.
Vanredno Nastavno Naučno Veće:
U dogovoru sa dekanom (Zoran Kadelburg) i predsednikom Nastavno Naučnog Veća (Jovan Mališić), OZONS je rešio da se sazove vanredna sedniva Nastacno Naučnog Veća, na kojoj nije potreban kvorum, a njena svrha je da se svi profesori upoznaju sa zvaničnim predlogom novog smera od strane katedre za računarstvo i informatiku. Na toj sednici neće se glasati već samo diskutovati, kako bi mogli uočiti eventualne nesuglasice i kako bi najlakše došli do zajedničkog rešenja. Pored profesora, na sednici će prisustvovati izvestan broj studenata (van OZONS-a), kako bi i oni doprineli raspravi. Sednica će se održati u sali 706 na četvrtom spratu Matematičkog fakulteta. Tačan datum se za sada ne zna, ali predpostavljamo da će se sednica održati za vreme junskog ispitnog roka.
Ovom sednicom OZONS želi da postigne dogovor sa svim (ili bar većinom) profesorima, kako bi se do decembra 2001. izglasao novi smer.
Nastavno Naučno Veće:
Nastavno Naučno Veće bilo je održano 11.05.2001. u sali 706 sa početkom u 12h 30min. Veću je prisustvovalo 43 profesora, što je bilo dovoljno za kvorum. Na dnevnom redu Veća nije se nalazio novi smera, jer je dekan zamolio da veće prođe bez te teme. Za uzvrat dogovoreno je da se Veće sastane na vanrednoj sednici koja će biti posvećena samo pitanju novog smera.
Na početku Veća (2. tačka) izabran je novi predsednik Veća (Jovan Mališić), 31 glas od 60 prisutnih profesora. Izabrani su i asistenti kojima je priznato to zvanje tj. imaju pravo glasa na Nastavno Naučnom Veću. Pored asistenta sa astronomije (Uroševića), izabrani su, od strane dekana, Ivan Anić (asistent sa katedre za realnu i funkcionalnu analizu) i asistent sa katedre za računarstvo i informatiku, Aleksandar Samardžić.
Još jedna bitna tačka Veća odnosi se na obaveštenja dekana, među kojima je bilo i obaveštenje o predlogu privremenog zakona o univerzitetu. Rasprava o tom zakonu održana je 17.05.2001. u 12h u zbornici.
Veće je održano do kraja, tako da je pred kraj ostalo 34 profesora.


webmaster:Grubišić Igor
Prirodno matematički fakultet (PMF)
Studentski Trg 12-16