Programiranje 1

Značajna komponenta računarstva, prisutna u gotovo svim granama računarstva, jeste programiranje.

Ipak, izjednačavanje računarske nauke sa programiranjem zanemaruje druge bitne aspekte računarstva, koji nisu programiranje, kao što su projektovanje hardvera, arhitektura sistema, projektovanje nivoa operativnih sistema, struktuiranje baze podataka za specifične aplikacije, validacija modela, itd.

Programiranje je u najopštijem smislu aktivnost izrade programa za elektronsku računsku mašinu (računar).

Programiranje, pored izučavanja važnih klasa algoritama i programa koji se, kao česte komponente drugih programa mogu primeniti u rešavanju novih zadataka, mora da uključi i metode razvoja algoritama i programa sa unapred poznatim ponašanjem, tj. metode koje omogućuju da se, zajedno sa izvođenjem programa izvodi i dokaz njegove korektnosti (njegova semantika), što približava razvoj programa dokazu teoreme u matematici.

Ponašanje programa sada se izvodi iz samog (statičnog) teksta programa, bez interpretacije izvršnog koda, tj. bez testiranja.

Prof. Dr Miroslav Marić
Saradnik u nastavi Ivana Tanasijević
Nazad