Jovana Đorđević

e-mail

-Smer:Statistička,aktuarska odnosno finansijska matematika-

Matematički fakultet
Studentski Trg 16
Beograd

broj indeksa:13/07