#!/usr/local/bin/php (MiddleEarthWrite) — Домаћа страница Страхиње Радића
 
У математици не разумевате ствари, већ се на њих навикавате.
— Џон Фон Нојман
последња измена
ове странице:
[01.01.1970. 01:00:00]
  епошта/email | програми | текстови | питања и одговори | вебник | посете | везе
  биографија/biography | општа јавна лиценца | горскій віенацъ | mew | толкин | гепеге  
 

MiddleEarthWrite

MiddleEarthWrite је помоћни програм за испис текстова тенгваром и киртом, писмима која је изумео покојни проф. Џон Роналд Рејел Толкин за његову књигу „Господар Прстенова“. MiddleEarthWrite користи фонтове који се могу слободно, без плаћања преузети са Интернета, а који у себи не садрже знакове на стандардним позицијама (тј. за нпр. тенгвар на месту слова „М“ на тастатури се не налази „малта“, то јест тенгва (знак) за слово „М“). Ту овај програм долази до изражаја. У MiddleEarthWrite-у нисам користио алате за лексичку анализу текста, као нпр. флекс (flex(1)) или јак (yacc(1)), и то зато што сам хтео финије подешавање излаза који даје MiddleEarthWrite. На пример, да би, директно куцајући у програму за обраду текста, унели текст „a“ у синдарском, начином Гондора, потребно је да унесемо „`C“, да би унели „at“ треба унети „1E“, а да би унели „av“, треба да унесемо „r#“. Приметите да је потребно користити три различита знака за „А“! Ово зато, јер су тенгвар (знаци) над којима стоје ти техтар (дијакритички знаци) различитих дужина. Стога мислим да би ми писање списа у флексу или јаку одузело више времена него писање специјализоване паскалске функције у Делфију.

Виндовс бинарну верзију MiddleEarthWrite-а можете преузети са мог сајта, одавде:

mew-1.03.zip.

MiddleEarthWrite is a utility for writing texts in tengwar and cirth, the alphabets invented by late Prof. John Ronald Reuel Tolkien for his book "The Lord of the Rings". MiddleEarthWrite uses fonts that can be downloaded from the Internet for free, without the need to pay to their authors, and that don't contain characters in standard positions (i.e. for, let's say, tengwar in the place of letter "M" on the keyboard is not located "malta", the tengwa (character) for the letter "M"). This program becomes useful there. I haven't used the tools for lexical analysis of the text, i.e. flex(1) or yacc(1), because I wanted to fine-tune the output that MiddleEarthWrite gives. For example, to enter text "a" in Sindar, Mode of Gondor, by directly typing in the word processor, it is necessary to enter "`C", in order to enter "at" you need to enter "1E", and to enter " av", you need to enter "r#". Notice that it is necessary to use three different characters for "A"! This is because the tengwar (characters) over which are located that tehtar (diacritical characters) are of different lengths. Therefore, I think writing scripts in flex(1) or yacc(1) would have consumed my time more than writing specialized Pascal function in Delphi.

You can download the Windows binary version of MiddleEarthWrite from here:

mew-1.03.zip.

 
Example / Пример 1

Example / Пример 2

Example / Пример 3

Example / Пример 4

Example / Пример 5

Example / Пример 6