Математички асемблер


Из фајла PROCITAJ који се испоручује уз математички асемблер:

"MASM је скрипт језик сличан разним (макро) асемблерима, али унеколико поједностављен и прилагођен специфичним задацима. Придев `математички' долази из ране фазе његовог развоја, када је његов првобитни задатак био да послужи за изградњу једноставних математичких скриптова, који би вероватно израчунавали неке вредности и исписивали их. Међутим, како је програм развијан, додавано је све више и више инструкција из `правих' асемблерских језика, тако да сада MASM има сасвим солидан скуп инструкција за најразличитије примене..."

Линукс верзију математичког асемблера можете преузети са мог сајта:

masm-1.2.tar.gz.

Уколико не можете да се снађете око преношења фајла, прочитајте упутство за пренос и распакивање архива.

 

Taken from the file README which goes with mathematical assembler:

"MASM is a scripting language similar to various (macro) assemblers, but somewhat simplified and adjusted to specific tasks. The adjective `mathematical' comes from an early stage of its development, when his task at first was to serve for building of simple mathematical scripts, which would probably evaluate some values and write them out. However, as was the program developed, more and more instructions were added from the `real' assemblers, so MASM now has quite a set of instructions for various applications. Instruction set is discussed in detail further in this text, with special respect to every single instruction as for the inevitable examples."

You can download Linux version of mathematical assembler from my site:

masm-1.2.tar.gz.

If you can't manage about the download, read the manual about downloading and unpacking the archives (in Serbian).