#!/usr/local/bin/php (Биографија/Biography) — Домаћа страница Страхиње Радића
 
Дајте ми ослонац и померићу Земљу.
— Архимед
последња измена
ове странице:
[01.01.1970. 01:00:00]
  епошта/email | програми | текстови | питања и одговори | вебник | посете | везе
  биографија/biography | општа јавна лиценца | горскій віенацъ | mew | толкин | гепеге  
 

српски · русский · English

Биографија

Рођен сам 16. августа 1980. године у Суботици. Завршио сам Основну школу „Браћа Барух“ и природно-математички смер Тринаесте гимназије у Београду. На Математички факултет Универзитета у Београду сам се уписао 1999. године.

     До сада сам се бавио широким спектром програмских језика, библиотека и алата. Мој први програмски језик је био Микрософтов Кубејзик, који сам почео да учим 1995. године, преко уграђеног система помоћи. Уследили су Паскал, Це и Цеплусплус са библиотекама ТурбоВижн и ОВЛ, ВижуалБејзик, Јава, ЈаваСпис, Хатеемел, Перл, Лисп, Тека, Баш, Сед, Авк, ТеХ, Асемблер, Иксемел, Пехапе, Иксхатеемел, Иксеселте. Најбоље познајем Це, Паскал и Цеплусплус.

     Углавном сам писао програме које нисам објављивао, али од оних који су доступни на мојој домаћој страници истичу се MiddleEarthWrite, програм за испис текстова у тенгвару рађен у Делфију, МАСМ, мој први интерпретер асемблероликог језика писан у Цеплусплусу и Рот, програм за ДОС који приказује анимацију коцке писан у Паскалу и Асемблеру. Мој матурски рад је био програм за евиденцију књига у библиотеци, писан у Објектном паскалу, а за семинарски задатак из предмета Основи рачунарских система сам, у коауторству са колегом Миланом Шкарићем, одабрао Моб-Е (вишеплатформско објектно окружење), пројекат текстуалног окружења за прозорске програме, сличног ТурбоВижну, али преносивог и на системе сагласне са стандардом ПОСИКС (на пример, разне варијанте оперативног система ГНУ са Линуксом).

     Бавио сам се и осмишљавањем веб страница, а за сада једина страница коју сам хонорарно урадио јесте страница Студентске уније Математичког факултета (моје верзије тамо више нема). Моја домаћа страница представља такође пример мојих досадашњих искустава у раду са Хатеемелом и Пехапеом.

     Чиниоци који су битније утицали на мој став о правној регулацији рачунарства су Пројекат ГНУ, ГНУ-ова општа јавна лиценца и идеја о слободном софтверу. Схватио сам да власнички софтвер (у најкраћем, софтвер који поседује одређена фирма, а корисницима продаје само дозволе за коришћење програма), који данас преовлађује, представља штету по друштво, јер успорава или потпуно спречава развитак софтвера, а нарочито сарадњу међу програмерима.

     Добар програм, поред беспрекорних алгоритама и никад сувишних оптимизација мора да буде близак крајњем кориснику. Један од услова за то јесте да поруке и систем помоћи у програму буду на језику који корисник најбоље разуме. Стога сам 2000. године почео да се бавим и превођењем порука у програмима на српски језик, прво у организацији КДЕ-ЈУ, а касније кроз Српски Гном и самостално. Године 2001. сам са, тада студентом филологије, Милошем Ранчићем основао неформалну организацију Српско рачунарско друштво „УЛИКС“, које за главни циљ има подршку превођењу слободног софтвера на српски и састављање дистрибуције оперативног система ГНУ са Линуксом на српском језику и ћириличном писму. Такође сам и координатор пројекта превода сајта www.gnu.org на српски.

     Говорим енглески и руски језик, мада у одређеној мери могу да разумем и романске језике, као што су шпански и италијански. Проучавао сам, у виду хобија, и разна светска писма, укључујући грчко, старословенско, глагољско, арапско, јеврејско, индијско (деванагари), руне и кинеско писмо. Пошто је кинеско писмо у тесној вези са општим кинеским језиком — путунхуа, разумем и одређене фразе на кинеском језику.

 

Биография

Я родился 16 августа 1980 года в Суботице. Я закончил начальную школу «Братья Барух» и Тринадцатую белградскую гимназию естественно-математического уклона. На Математический факультет белградского университета я поступил в 1999 году.

     До сих пор я занимался изучением многочисленных программных языков, библиотек и приборов. Первым программным языком которого я выучил был Майкрософт Кубейсик; я начал его изучать в 1995 году, используя интегрированную систему помощи. Затем я выучил Паскаль, Си и Си плюс-плюс с библиотеками ТурбоВижн и ОВЛ, ВижуалБейсик, Яву, ЯваСкрипт, Хатээмэль, Перл, Лисп, Тэка, Баш, Сед, Авк, ТеХ, Ассемблер, Иксэмэль, Пэхапэ, Иксхатээмэль, Иксэсэльтэ. Лучше всех я программирую на Си, Паскаль и Си плюс-плюс.

     Главным образом я писал программы которые я не публиковал; среди тех, которые можно скачать с моей домашней странице, выделяются: MiddleEarthWrite, программа для написания текстов на писме тенгвар, написанная на программном языке Дельфи, МАСМ, мой первий интерпретатор языка похожего на ассемблер, написан на Си плюс-плюс, и Рот, программа для ДОС отображающая анимацию кубика на Паскале и Ассемблере. Моей дипломной работой в гимназии была программа для эвидентирования книг в библиотеке, написанная на Объектном Паскале, а для курсовой работы по Основам вычислительных систем я, вместе с моим коллегой Миланом Шкаричем, выбрал Моб-Е (сокращенно: мультиплатформная объектная среда), проект текстуальной среди для оконных программ, похож на ТурбоВижн, но переносимый на системы согласованные со стандартом ПОСИКС (на пример, различные виды операционной системы ГНУ с Линуксом).

     Я также занимался дизайном веб страниц, и до сих пор единственная страница которую я официально дизайнировал — страница Студенческой организации Математического факультета (сейчась мою страницу заменили другой, автором которой не являюсь я). Моя домашняя страница представляет собой образец и полный перечень всех знаний, полученных мною при работе с Хатээмэль и Пэхапэ.

     Важнейшими факторами, определившими мои взгляды на юридическую регулировку компютерного дела, являются Проект ГНУ, Универсальная Общественная Лицензия ГНУ и идеи свободного программного обеспечения. Я пришел к выводу, что, сегодня преобладающее собственническое программное обеспечение (короче говоря, программное обеспечение принадлежащее определенной компании, которая лишь продает разрешения для его использования) вредное для общества, поскольку тормазит или совсем препятствует развитию программного обеспечения. Это очень вредно для сотрудничества между программистами.

     Наряду с безупречными альгорифмами и всегда нужными оптимизациями, хорошая программа должна быть удобной для каждого пользователя. Для этого сообщения графического интерфейса и система помощи должны быть на языке, которым пользователь владеет лучше других языков. Поэтому я в 2000 году начинал переводить сообщения на сербский язык, сначала в кружке КДЕ-Ю, а потом в Сербском Гноме и самостоятельно. В 2001 году мы с Милошем Ранчичем, который в то время был студентом Филологического факультета, основали неформальную организацию Сербское компютерное общество «УЛИКС», главной цели которой является поддержка переводу свободного программного обеспечения на сербский язык и составление дистрибуции операционной системы ГНУ с Линуксом на сербском языке и кириллице. Я также и координатор проекта перевода сайта www.gnu.org на сербский язык.

     Я владею английским и русским языками. В определенной степени я понимаю романские языки, в частности испанский и итальянский. Наряду с тем, мое хобби — изучение писем, таких как: греческое, старославянское, глаголическое, арабское, еврейское, индийское (дэванагари), руническое и китайское. Потому что китайское письмо тесно связанно с общим китайским языком — путунхуа, я понимаю и некоторые фразы на этом языке.

 

Biography

I was born on August 16th 1980 in Subotitza. I finished the Elementary school “Bratya Baruh” and the Natural science section of the Thirteenth Belgrade High. I enrolled the Faculty of Mathematics in 1999.

     I had an interest in a wide range of programming languages, libraries and tools. The programming language I learned first was Microsoft's QBasic, which I started to learn in 1995, using the built-in help system. Then I learned Pascal, C and C++ with the libraries TurboVision and OWL, VisualBasic, Java, JavaScript, HTML, Perl, Lisp, Tk, Bash, Sed, Awk, TeX, Assembler, XML, PHP, XHTML, XSLT. I mastered C, Pascal and C++.

     I mainly wrote unpublished programs, but among those available on my home page, the most noticeable are MiddleEarthWrite, a Delphi program for writing texts in Tengwar, MASM, my first interpreter of an assembler-like language, written in C++, and Rot, a DOS 3D cube animation program, written in Pascal and Assembler. My final examination work in the High school was a program for keeping track of books in a library, written in ObjectPascal, and, at the University, I coauthored Mob-E, my seminar paper from the subject Basics of computer systems, with my colleague Milan Shkarich. Its name stands for “multiplatform object environment”, and it is a textual environment for windowing applications, similar to TurboVision, but also portable to POSIX-compliant systems (such as various versions of the operating system GNU/Linux).

     I also designed web pages, and for now the only site I made on a part-time basis was the site of the Student's Union of the Faculty of Mathematics (my version was removed and replaced by a new one, not by me). Also, my home page is an example of my experience in working with HTML and PHP so far.

     The factors which had a major influence on my view on legal regulations of computing are The GNU Project, GNU GPL, and the idea of free software. I realized that the proprietary software (in short, the software owned by specific company, which sells only the licenses for using that software), a dominant class of software today, represents a harm to society, because it slows down or completely stops the improvement of software, and especially the cooperation among programmers.

     Beside flawless algorithms and the never superfluous optimizations, a good program must be friendly to the end user. One of the preconditions for this is to have program's messages and help system in the language best understood by the user. Therefore, in 2000 I took part in the translation of messages to Serbian, at first in the organization KDE-YU, and later through the Serbian GNOME Project and on my own. In 2001, I founded an informal organization called Serbian computing society “ULIKS”, together with Millosh Ranchich, who was a student of philology at the time. The primary goal of ULIKS is the translation of free software to Serbian and putting together a distribution of the operating system GNU/Linux in Serbian language and Cyrillic script. I am also the coordinator of “Translating www.gnu.org to Serbian” Project.

     I speak English and Russian, and at some degree I can understand Romance languages, such as Spanish and Italian. I also studied, as a form of hobby, various world scripts, including Greek, Old Slavic, Glagolitic, Arabian, Hebrew, Indian (devanagari), Runic, and Chinese. Since the Chinese characters are tightly connected to the general Chinese language — putonghua, I also understand certain phrases in Chinese language.