Student: Ivan Bajalović
Tok: IV
Profesor: Duško Vitas
Asistent: Jelena Tomašević

Polazni tekstovi:
1. 25poli-060119-04.txt
2. andric-th02.txt
3. sky15-rastko08.txt
Obradjeni tekstovi:
1. 25poli-060119-04.def
2. andric-th02.def
3. sky15-rastko08.def
1.1. Sastaviti funkciju karakter koja vraca vrednost 0 ako tekst seminarskog sadrži samo dozvoljene ASCII- karaktere (LF, CR i graficke karaktere od 32-127 koji se koriste u AURORA-kodu), a inace 1. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju karakter. Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 11.c
1.2. Sastaviti funkciju slovo koja vraca 0 ako se u tekstu seminarskog nalaze samo dozvoljeni (prema Uputstvu) alfabetski graficki karakteri izvan srednjih zagrada [ i ], a inace vraca 1. (Na primer, karakteri q i w nisu dozvoljeni). Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju slovo. Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 12.c
1.3. Sastaviti funkciju zagrada koja vraca 0 ako je broj otvorenih srednjih zagrada [ jednak broju zatvorenih srednjih zagrada ], a inace vraca 1. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju zagrada.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 13.c
1.4. Sastaviti funkciju jednako koja ispituje da li je otvorena srednja zagrada [ zatvorena zagradom ]. Ako je ispunjen ovaj uslov, funkcija vraca 0, a inace vraca 1. Sastaviti main funkciju koja testira funkciju jednako. Voditi racuna da zagrade mogu biti umetnute kao, npr, u primeru 10. iz Uputstva.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 14.c
1.5. Sastaviti funkciju etiketa koja vraca broj unetih etiketa u tekst seminarskog rada. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju etiketa.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 15.c
2.1. Sastaviti funkciju prebroj koja izracunava koliko je puta koji karakter upotrebljen u tekstu. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju prebroj tako što ispisuje spisak karaktera koji su upotrebljeni bar jednom u tekstu i frekvenciju njihovog pojavljivanja.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 21.c
2.2. Isto kao 2.1, samo što se ne pravi razlika izmedu velikih i malih slova engleske abecede. (funkcija prebroji).
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 22.c
2.3. Sastaviti funkciju slova koja prebrojava alfabetske karaktere koji nisu ogradeni srednjim zagradama. Sastaviti main-funkciju koja ispisuje rezultat rada ove funkcije.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
2.4. Sastaviti funkciju interpunkt koja prebrojava interpunkcijske karaktere koji su se pojavili u tekstu izvan etiketa. Srednje zagrade se ne racunaju osim u slucaju da cine deo teksta. (Videti primer 10. u Uputstvu).
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 24.c
2.5. Sastaviti funkciju reci koja izracunava raspodelu po dužini reci u tekstu seminarskog. Kao reci se uzimaju nizovi alfabetskih karaktera koji se ne nalaze unutar etiketa. Npr. u tekstu Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) ima sedam reci. Dužina reci Od je 2, dužina toga je 4, dužina reci sedamnaest je 10, itd. Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
3.1. Sastaviti funkciju etik koja kao argument dobija etiketu iza otvorene srednje zagrade i vraca 0 ako je etiketa korektna, inace 1. Sastaviti funkciju koja testira funkciju etik. Npr. za etiketu [dig 17], funkcija dobija kao argument nisku dig i vraca 0, dok za etiketu [dim 17] vraca 1.
Izlaz:
Nema izlaza
Rešenje: 31.c
3.2. Sastaviti funkciju provera koja proverava da li je svaki obeleženi deo teksta etiketiran nekom od etiketa iz grupa A, B i C koristeci funkciju etik iz zadatka 3.1. U slucaju da jeste, funkcija vraca 0, a u suprotnom broj nepravilnih etiketa. Funkcija treba da ispiše svaku nepravilnu etiketu kada na nju naide. Sastaviti funkciju za testiranje.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
3.3. Sastaviti funkciju jednako koja kao argument uzima etiketirani tekst i ispisuje originalni tekst i tekst zamene kao u sledecem primeru: Ulazni tekst je \[ Sxtampa [abk br.] broj [] [dig 12.] dvanaest [] od ove godine], a funkcija uzima etiketu po etiketu i ispisuje
abk br. = broj
dig 12 = dvanaest
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
3.4. Sastaviti funkciju ispis koja kao argument uzima neku od etiketa (dig, abk, itd.) i vraca 0 ako se ta etiketa ne pojavljuje u tekstu seminarskog, a inace vraca broj pojavljivanja upotrebljene etikete. Funkcija ispisuje sva pojavljivanja zadate etikete. Sastaviti funkciju za testiranje funkcije ispis. Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
3.5. Sastaviti funkciju rekonstrukt koja iz teksta seminarskog briše sve zamenjene delove i uspostavlja pocetni tekst. Sastaviti funkciju za testiranje ove funkcije. Npr. za tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []), funkcija ispisuje Od toga 17 vrsta pripada papratima (Pteridophyta). Izlaz:
Bez izlaza zbog autorskih prava
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
3.6. Sastaviti funkciju ispit koja formira niz upotrebljenih etiketa u tekstu seminarskog (broj etiketa <= 15). Sastaviti funkciju sort koja sortira niz formiran u funkciji ispit. Sastaviti main-funkciju koja testira funkcije ispit i sort i ispisuje sortirani niz pronadenih etiketa.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
3.7. Sastaviti funkciju koja za zadatu etiketu (npr. dig) formira niz niski koje se nalaze unutar te etikete. Npr. ako se u tekstu nalazilo [dig 17] sedamnaest [] i [dig 7] sedam [], niz treba da sadrži niske 17 i 7 (sortirane prema ASCII-kolacionoj sekvenciji).
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06195
4.1. Sastaviti funkciju kopiraj1 koja kopira tekst seminarskog zadatka u drugu datoteku bez teksta etiketa. Npr. tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) se kopira u Od toga sedamnaest vrsta pripada papratima (Pterodofita]).
Izlaz:
Bez izlaza zbog autorskih prava
Rešenje: 41.c
4.2. Sastaviti funkciju kopiraj2 koja kopira obeleženi tekst seminarskog u drugu datoteku koristeci funkciju rekonstrukt i koja restaurira polazni tekst. Izlaz:
Bez izlaza zbog autorskih prava
Rešenje: 42.c
4.3. Sastaviti funkciju kopiraj3 koja kopira tekst obeleženog seminarskog u izlaznu datoteku tako da prepisuje samo etiketirane delove i to svaki etiketirani deo u novi red. Npr. tekst za tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []), se kopira u tekst
[dig 17] sedamnaest []
[fl_la Pteridophyta] Pterodofita []
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: 43.c
4.4. Sastaviti funkciju kopiraj4 koja kopira tekst obeleženog seminarskog u drugu datoteku zamenjujuci etiketu koja se prenosi kao argument html-etiketom po izboru. Npr. tekst obeležen kao dig u crveno obojeni tekst ili skracenice u plavo obojeni tekst.
Izlaz:
Bez izlaza zbog autorskih prava
Rešenje: 44.c
4.5. Sastaviti funkciju kopiraj5 koja u izlaznu datoteku prepisuje samo reci koje su palindromi. Ispitivanje palindroma izdvojiti u zasebnu funkciju palindrom.
Izlaz:
1. 25poli-060119-04
2. andric-th02
3. skz15-rastko08
Rešenje: Preuzeto od kolege mr06145