osnovi programiranja
OSNOVI PROGRAMIRANJA:

predavanja     GORDANA PAVLOVIĆ-LAŽETIĆ
vežbe       JELENA GRMUŠA
praktikum        JELENA TOMAŠEVIĆ
domaći zadaci
seminarski rad