Osnovi programiranja

Domaći zadatak 1

Obeležavanje elemenata teksta

Domaći zadatak 2

Numerisane liste

Seminarski rad

Srbija bez pokrajina i Beograda