<Prethodni... > <Sledeći...> <Par...>Vesna Sibinović

SMER:računarstvo i informatika
BROJ INDEKSA:181


Teorija realnih i kompleksnih funkcija
Nacrtna geometrija
Numericke metode
Teorija algoritama,jezika i automata
Programski jezici
Prevodioci i interpretatori
Programski sistemi
LIČNO