• Prvi domaći
 • Program ispituje da li je broj prost
 • Suma faktora nekog broja
 • Maksimum tri broja
 • Površina trougla
 • U kom se kvadrantu nalazi broj
 • Suma kvadrata
 • Dva najveća člana niza


 • Izračunavanje polinoma(prvi način)
 • Izračunavanje polinoma(drugi način)
 • Izračunavanje polinoma(Hornerova šema)


 • Ada Byron