Mesec pun
 • Od&sx;u&nx;aju&cy;i se u po&lx;e &sx;iroko
 • Tamo gde je prva &cx;etvrt mese&cx;eva,
 • Rastvoriti grudi ponosito,
 • Pokloniti se na sve strane;
 • Pogleda&cy;u nebo &zx;itno visoko:
 • Neznana sa grane ptica peva,
 • Ko srebrom kovano drvo vito,
 • I sve je novo i opet kao lane.
 • Iskra&sx;&cy;u se kroz po&lx;e belo
 • Tamo gde je druga &cx;etvrt mese&cx;eva,
 • Zasmejati se tamo oholo
 • I koraknuti na &cx;etiri strane;
 • &Lx;ubavno di&sx;e moje selo,
 • Lave&zx; se pasa s bostana razleva,
 • Ko zlato kovano pla&sx;&cy;e golo.
 • Odakle zora &cy;e da svane?
 • Odakle zora &cy;e da svane?
 • Od&sx;eta&cy;u se u po&lx;e &zx;uto
 • Tamo gde je tre&cy;a &cx;etvrt mese&cx;eva:
 • Zaklikta&cy;u mu pesmu mladala&cx;ku,
 • Glas neka &sx;iroko zatrepti.
 • Kad ja pevam kao da drugi &cy;ute,
 • Da uda&lx;eno &cx;ezne za mnom malena deva,
 • Malena deva kao da skida poveza&cx;u se&lx;a&cx;ku;
 • Iz o&cx;iju joj da ludost trepti.
 • Pa iskradem li se no&cy;u u po&lx;a
 • Zlatna gde sija mesec puni,
 • Beskrajna nas &cy;e &lx;ubav da zbuni.
 • Tamo gde sija mesec puni,
 • Iz&lx;ubi&cy;u se sa zverovima svima,
 • Za dobro upita&cy;u se zdrav&lx;e,
 • Postav&lx;ena su evo srebrna posto&lx;a,
 • Oko &nx;ih su Tatari, Skiti i Huni,
 • A mnogo medovine i uz&lx;u&cy;enog mleka ima
 • I prosipa se vino;
 • Gojno se slavi slav&lx;e.
 • Pripev
 • Umre&cy;emo tiho i mirno
 • Za ovu no&cy; zlatnu,
 • U sapogama srebrnim,
 • U kaftanima:
 • Za kejove pariske,
 • Ili za ma &sx;ta bilo;
 • Za jedan osmeh devoja&cx;ki
 • Rado bih dao &zx;ivot svoj.
 • Evo ovako &cy;emo umreti:
 • Bez glasa, tiho, mirno,
 • Kroz tihu no&cy; srebrnu,
 • A po jezeru zaspalu,
 • Otplovi&cy;e
 • Smrtni &cx;un;
 • Iskradem li se kad sija mesec pun.