|- - -|
|

Zadaci sa praktikuma

18. april 2003
Napisati program koji učitava dve tačke, smešta ih u strukturu point, zatim od njih napravi srukturu rect (ravougaonik), računa rastojanje medju tačkama, vrati koordinate sredine unesenih tačaka i računa površinu pravougaonika. Za unesenu još jednu tačku javlja da li se ta tačka nalazi u pravougaoniku.
strukture

11. april 2003
Napisati program koji koristeći funkciju malloc učitava matricu čija dimenzija nije unapred poznata (dimenziju matrice unosi korisnik), a zatim izračunava determinantu unesene matrice.
determinanta

28. mart 2003
Napisati program koji učitava linije sa ulaza, sortira ih i šatmpa. Voditi računa o memoriji.
soritiraj linije

21. mart 2003
Napisati funkciju strlen(s[]) koja vraće dužinu niske s. Pri računanju dužine niza ne koristiti indeks.
strlen

Sastaviti program koji računa zbir, razliku, proizvod i količnik dva broja koristeći samo jednu funkciju.
zbir, razlika, proizvod, količnik

Napisati program koji će na četiri načina ispisati vrednost nekog elementa u nizu i adresu na kojoj se on nalazi.
ponižavajuće

14. mart 2003
Napraviti program koji računa n-ti član fibonačijevog niza, koristeći rekurzivnu funkciju fib(n).
fibonaci

Napisati program koji izračunava faktorijel zadatog broja n, koristeći rekurzivnu funkciju fakt(n).
faktorijel

Sastaviti program koji će dvema ulaznim vrednostima zameniti mesta koristeći funkciju swap(a,b).
razmeni

Uraditi drugi zadatak sa kolokvijuma (iz dve niske izdvojiti zajedničke karaktere bez ponavljanja tih karaktera), koristeći funkciju proveri(s[],n,c) koja na ulazu dobija nisku s[], dužinu niske s i karakter c, a koja vraća 1 ako se c nalaci u niski s i 0 ako se ne nalazi.
drugi zadatak sa kolokvijuma

|
|= - =|
|_ - _|