Numerička matematika i optimizacija
I godina II godina III godina IV godina
Analiza I Analiza II Konveksna Analiza Operaciona Istraživanja
Linearna Algebra Algebra I Kompleksne FunkcijeJednačine mat.fizike
Osnovi Programiranja Osnovi Geometrije Analiza III Verovatnoća i statistika
Analitička Geometrija Osnovi računarskih sistema Numerička Analiza I Numerička Analiza II
Uvod u Numeričku Matematiku Matematičko programiranje Varijacioni Račun i Optimalno upravljanje
Dif.i int. jednačine Num.metode optimizacije
Nacrtna Geometrija Metodika nastave mat. i rač.
Matematička logika Strani jezik II
Strani jezik I Izborni predmet
Uvod u Filozofiju Parcijalne jednačine
Pedagogija