#!/usr/local/bin/php "); */ import_request_variables(gp, "formval_"); $opcije=$formval_options; $separator="|"; if ($opcije==""){ $opcije="gl|main"; } $opcije.="|<>"; $glavniMeni=strtok($opcije,$separator); $leviMeni="levi"; $leviMeni.=$glavniMeni; $leviMeni.=".men"; $sporedniMeni=strtok($separator); $brojOpcija=0;$linija=""; $f=fopen($leviMeni,"r"); while(!feof($f)){ $linija=fgets($f,255); $brojOpcija++; } $brojOpcija++; $ovoJeFajl="http://www.imo.org.yu"; print("\n\n"); print(""); print(""); print("\n "); print("The IMO Compendium "); print(" \n"); print("\n"); print(""); print(""); print(""); print("\n"); print("\n"); /* Sledeca funkcija dodaje link na solution. U pozivu mora da se stavi $takmicenje jer je to globalna promenljiva a u phpu postoje problemi sa globalnim promenljivim. $broj je broj zadatka. */ function dodajlinkove($zemlja,$tip,$god,$broj){ $ovoJeFajl="resenja1.php"; $ovoJeFajl.="?zadatak="; $ovoJeFajl.="oth"; $ovoJeFajl.="|"; $ovoJeFajl.=$zemlja; $ovoJeFajl.="|"; $ovoJeFajl.=$tip; $ovoJeFajl.="|"; $ovoJeFajl.=$god; $ovoJeFajl.="|"; if ($broj<10){$ovoJeFajl.="0";} $ovoJeFajl.=$broj; $prom="p"; $prom.=$broj; $proms=$prom; $proms.=".src"; print("\n"); print("\n"); print("\n"); } function displayrlink($nazivlinka, $link){ print("\n"); print($nazivlinka); print("\n"); print(" "); } function displayllink($nazivlinka, $link,$broj,$glavniMeni,$sporedniMeni){ /* nelink se postavlja na 1 ukoliko to ne treba da bude link, tj. ako se vec nalazimo u ponudjenoj opciji. U ostalim slucajevima, kada je u pitanju obican link, ova promenljiva je jednaka 0 i sve je u redu*/ $nelink=0; $separator="|"; $separator1="="; $l1=$link; $l1.="|<>=<>|<>"; $glavni1=strtok($l1,$separator1); $glavni1=strtok($separator); if ($glavni1==$glavniMeni){ $sporedni1=strtok($separator);} else{$sporedni1="glupost";} if (($glavni1==$glavniMeni)&&($sporedni1==$sporedniMeni)){ $nelink=1; } print("\n"); /* print("\n"); $prom="p"; $prom.=$broj; $proms=$prom; $proms.=".src"; print(""); print("\n");*/ if ($nelink){ print(""); print(""); print($nazivlinka); print("
"); print(""); } else{ print("\n"); print("\n"); print("\n"); /*print("");*/ print($nazivlinka); print("\n"); print(""); print("
"); print(""); } print("\n"); } function procitaj($nazivfajla){ $linija=""; $textxx=""; if(!($fajlxx=fopen($nazivfajla,"r"))){ print("Error:"); exit; } while(!feof($fajlxx)){ $linija=fgets($fajlxx,255); $textxx.=$linija; } fclose($fajlxx); return($textxx); } function upisi($nazivfajla,$text){ if (!($fajl=fopen($nazivfajla,"w"))){ print("Error: "); exit; } fputs($fajl, $text); fclose($fajl); } include("prati.php"); function napraviStranicu($glavniMeni,$sporedniMeni,$opcije){ $leviMeni="levi"; $leviMeni.=$glavniMeni; $leviMeni.=".men"; print("\n"); print(""); print(""); print("\n"); print(""); print(""); print("
\n"); print("\n"); print(""); print("\n"); print("\n"); print(""); print(""); print(""); print(""); print("\n"); print("
\n"); print(""); print("\n"); $imefajla=$leviMeni; $fajl=fopen($imefajla,"r"); $broj=0; /* while (!feof($fajl)){ $linija=fgets($fajl,255); $separator="!"; $linija.="!<>"; $ime=strtok($linija,$separator); $broj+=1; $adresa=strtok($separator); if ($ime!=""){ displayllink($ime,$adresa,$broj,$glavniMeni,$sporedniMeni); } }*/ fclose($fajl); print("
\n"); print("\"The"); print("
"); print("
"); print("
"); print("
M"); /* Sada se ispisuje tekst u desnom prozoru */ print(""); print(""); print("The web-page has been moved to "); $rtekst="www.imo.org.yu"; $link="http://www.imo.org.yu"; displayrlink($rtekst,$link); /* if (($glavniMeni!="oth")||($sporedniMeni=="other")){ $desniMeni=$sporedniMeni; $desniMeni.=".html"; $tekst=procitaj($desniMeni); print($tekst); print("
"); print("

"); $link="index.php"; $ltekst="Home"; displayrlink($ltekst, $link); print("

"); } else{ $l1=$opcije; $l1.="|<>|<>|<>"; $separator="|"; $pom=strtok($l1,$separator); $pom=strtok($separator); $pom=strtok($separator); if ($pom=="Ne"){ $desniMeni="othercomp/"; $desniMeni.=$sporedniMeni; $desniMeni.="/"; $desniMeni.=$sporedniMeni; $desniMeni.=".html"; $tekst=procitaj($desniMeni); print($tekst); print("
"); print("

"); $link="index.php"; $ltekst="Home"; displayrlink($ltekst, $link); print("

"); } else{ if ($pom=="f"){ include("othglavni.php"); } else{ if ($pom=="s"){ include("resenja1.php"); } } print("

"); $link="index.php"; $ltekst="Home"; displayrlink($ltekst, $link); print("

"); } }*/ print("
"); print("
"); print("
"); } napraviStranicu($glavniMeni,$sporedniMeni,$opcije); $spijun="../zaphp/sp.html"; $starainf=procitaj($spijun); $separator="!"; $starainf.="!kraj!kraj"; $pomocna=strtok($starainf,$separator); $lastmodif=strtok($separator); $direktorijum="sp"; $informacija=$opcije; $informacija.=";"; $informacija.=$remotehost; $informacija.=";"; $informacija.=$ipaddress; taIzi($direktorijum,$informacija); print(""); print(""); print(""); ?>