Partenon - Akropolj


Veliki hram posvećen boginji Atini izgrađen je 447-438 p.n.e. Dug je 70m, okružen stubovima koji se vezuju za dorski stil. Hram je podignut na stepenastoj osnovi tzv.stilobatu, a unutrašnjost hrama je podeljena na tri dela. Prvi Pronaos, drugi Naos-kip boga i treći Opistodom ili riznica. Vajar Fidija radio je skulpturu natprirodne veličine Atenu Partenos za naos Partenona u tzv. hrizelefantinskoj tehnici (to je kombinacija slonove kosti i zlata). Pokradena je zbog te vrednosti, a danas se kopija malih dimenzija čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Takođe je radio Partenonski friz i to scenu Parateneje koju čine konjanici i device koji se kreću u povorci. Na devicama se oseća ritmično ponavljanje, kontrast, linija, a izvesna dinamičnost na konjanicima. Na Partenonskom istočnom zabatu čuvena je povezana grupna dekoracija Tri Parke (devojke). Klesane su u krupnim planovima i oblicima. Draperija je realistički data.


Atina

Home Page