Programiranje 1

	Značajna komponenta računarstva, prisutna u gotovo svim granama računarstva,
jeste programiranje. Ipak, izjednačavanje računarske nauke sa programiranjem zanemaruje
druge bitne aspekte računarstva, koji nisu programiranje, kao što su projektovanje nivoa
operativnih sistema, struktuiranje baze podataka za specifične aplikacije, validacija 
modela, itd. Programiranje je u najopštijem smislu aktivnost izrade programa za elektronsku 
računarsku mašinu (računar).

Profesor

dr Miroslav Marić

Asistent

Ivana Tanasijević
Domaći zadatak