1. Duž

Duž AB se definiše kao skup svih tačaka između datih tačaka A i B, uključujući i krajnje tačke A i B.

1.1. Rastojanje između dve tačke

Neka su date tačke A(x1,y1) i B(x2,y2). Rastojanje između tačaka A i B se računa primenom formule:

|AB| = (x2- x1) 2 + (y2- y1) 2 . (1)

Ako se uoči tačka C(x2,y1), tada je trougao ABC pravougli. Kada se na njega primeni Pitagorina teorema, dobija se formula (1).

Ukoliko tačke A i B imaju jednake apcise one se nalaze na pravoj paralelnoj y-osi. Tada se rastojanje između tačaka A i B izračunava primenom formule:

|AB| = |y2 - y1|.

Ukoliko tačke A i B imaju jednake ordinate one se nalaze na pravoj paralelnoj x-osi. Tada je njihovo rastojanje:

|AB| = |x2 - x1|.

Primer

Dokazati da je trougao ABC pravougli ako su njegova temena A(1, -1), B(7, -3) i C(5,1).

Rešenje

Prvo treba izračunati dužine stranica trougla, a zatim proveriti da li za njih važi Pitagorina teorema.

|AB| = (-3 - (-1))2 + (7-1)2
|AC| = (1 - (-1))2 + (5-1)2
|BC| = (1 - (-3))2 + (5-7)2
|AB| = 40
|AC| = 20
|BC| = 20

AB2 = AC2 + BC2
(40 )2 = (20 )2 + (20 )2

40 = 20 + 20

40 = 40

Zaključak: Trougao ABC je pravougli.


U sledećem GeoGebra apletu unesite koordinate temena da biste nacrtali trougao ABC. Na osnovu uglova će se lako proveriti da li je trougao pravougli.

Zadaci

1. Data su temena trougla A(3,2), B(-1,-1) i C(11, -6). Odrediti dužine njegovih stranica.

2. Odrediti tačku koja je podjednako udaljena od tačaka A(0,4) i B(5,3), a njeno rastojanje od y-ose je dva puta veće nego rastojanje od x-ose.

3. Data su dva temena paralelograma A(-2, -4) i B(2, -1) i presek dijagonala S(0,0). Naći koordinate preostala dva temena i dokazati da je ovaj paralelogram romb.

1.2. Podela duži u datom odnosu

Neka su date dve različite tačke A(x1,y1) i B(x2,y2). Podeliti duž u odnosu m:n znači odrediti tačku C(x,y) koja pripada duži AB, takvu da je |AC|:|CB| = m:n.

Koordinate tačke C se dobijaju primenom sledeće formule:

x= nx1 +mx2 m+n , y= ny1 +my2 m+n  (2)

Formula (2) se može uprostiti koristeći λ= m n i tada je tačka C određena sledećom formulom: C ( x1 +λx2 1+λ , y1 +λy2 1+λ ) .

U specijalnom slučaju m=n, tačka C predstavlja središte duži AB i ima koordinate:

C ( x1 +x2 2 , y1 +y2 2 ) .

Primer 1

Odrediti koordinate težišta trougla ABC određenog tačkama A(x1, y1) , B(x2, y2), C(x3, y3).

Rešenje

Neka je težište trougla ABC tačka T(x0, y0). Ako sa A1(x, y) označimo središte duži BC, tada tačka T deli duži AA1 u odnosu 2:1 (na osnovu osobine težišta trougla). Tada je:

A1 ( x2 + x3 2 , y2 + y3 2 ) ,

T ( x1 + 2x 1+2 , y1 + 2y 1+2 ) .

Dobijamo sledeće:

T= ( x1 + 2 x2 + x3 2 3 , y1 + 2 y2 + y3 2 3 ) ,

odnosno koordinate težišta trougla ABC su:

T ( x1 + x2 + x3 3 , y1 + y2 + y3 3 ) .

Primer 2

Date su tačke A(1,1),B(6,-4) i C(7,1). Odrediti koordinate tačke D koja deli duž AB u odnosu 2:3, a zatim naći koordinate tačke E koja polovi duž CD.

Rešenje

Neka je λ= 2 3 Koordinate tačke D se dobijaju po formuli D ( x1 +λx2 1+λ , y1 +λy2 1+λ ) , ako se tačke A i B posmatraju kao A(x1,y1) i B(x2,y2).
Dobijamo da su koordinate tačke D(3,-1).
Kako tačka E polovi duž CD, ako se tačke C i D posmatraju kao C(x1,y1) i D(x2,y2), tačka E se dobija primenom sledeće formule: E ( x1 +x2 2 , y1 +y2 2 ) Tada su koordinate tačke E(5,0).

Zadaci

1. Duž AB, gde je A(-3,-2) i B(9,10), podeliti:
a) tačkom D u odnosu 5:7;
b) na tri jednaka dela;
v) na tri dela koja se odnose kao 1:2:3.

2. Težište trougla ABC poklapa se sa koordinatnim početkom, tačke A i B imaju koordinate A(6,0) i B(0,-2). Odrediti koorfinate temena C.

3. Tačke M, N i P su središta redom stranica AB, BC i CA trougla ABC. Odrediti koordinate temena trougla ako je M(7,8), N(-4,5) i P(1,-4).

1.3. Površina trougla

Ako su data temena A(x1, y1), B(x2, y2), C(x3, y3) trougla ABC, površina tog trougla se izračunava primenom formule

P= 1 2 | x1 ( y2 - y3 ) + x2 ( y3 - y1 ) + x3 ( y1 - y2 ) |  (3)

Primer 1

Odrediti tačku C na y-osi tako da je površina trougla ABC, gde je A(-1,2) i B(2,3), jednaka 10.

Rešenje

Ako je C(0,y) tražena tačka na y-osi, tada je prema formuli (3):
10= 1 2 |(-1)(3-y)+2(y-2)+0(2-3)|,
odakle je |3y-7|=20.
Iz poslednje jednačine je 3y-7=±20, što daje dva rešenja: y=- 13 3 ili y=9.
Postoje dve tačke koje zadovoljavaju traženi uslov i to su C1(0,- 13 3 ) i C2(0,9).

Primer 2

Odrediti površinu trougla ABC, ako su data njegova temena A(-1,-2), B(2,-1) i C(3,3).

Rešenje

Primenjujući formulu P= 1 2 | x1 ( y2 - y3 ) + x2 ( y3 - y1 ) + x3 ( y1 - y2 ) | dobija se da je površina trougla ABC jednaka 5,5. Za date koordinate tačaka, ali i za bilo koje druge koordinate, površina trougla ABC se moze izračunati i unošenjem koordinata tačaka u predviđena polja u GeoGebra apletu.


Zadaci

1. Izračunaj površinu četvorougla ABCD ako su data temena A(1,3), B(-2,0), C(5,3) i D(-3,4).

2. Dva temena trougla su A(6,3) i B(9,-6), a središte stranice AC je tačka D(-3,0). Kolika je površina trougla ABC?

3. Date su tačke A(1,3), B(4,7), C(2,8) i D(-1,4). Dokazzati da je četvorougao ABCD paralelogram i odrediti dužinu visine koja odgovara stranici AB.