Insertion sort

Сортирање методом уметања је једноставан алгоритам за сортирање, који гради завршни сортирани низ једну по једну ставку. Има јако једноставну примену и веома је ефикасан на малим скуповима података.
Када људи у свакодневном животу сортирају нешто (шпил карата за игру), већина користи метод сличан сортирању уметањем.
Како ради овај алгоритам?
Елементи низа се међусобно упоређују и мањи члан се увек ставља испред већег. На пример, ако је дат низ

 8  3  1  6  9 

који треба да се сортира у растућем поретку методом уметања. Почиње се са другим елементом (број 3), који се упоређује са првим елементом (број 8), и како је мањи од њега они замењују места.

 3  8  1  6  9 

Сада се изабере трећи елемент (број 1), и прво се упоређује са другим елементом (број 8) и пошто је мањи од њега они замењују места. Затим се понавља поређење са првим елементом, и како је мањи и од првог елемента, они такође замењују места.

 1  3  8  6  9

На идентичан начин, у следећем кораку се бира четврти елемент (број 6) и упоређује се са елементима лево од њега. Како је мањи од броја 8, тада они замењују места. Тада се пореди са следећим елементом, бројем 3, и како није мањи од њега неће се вршити замена.

 1  3  6  8  9

Остао је последњи елемент, број 9, и он се пореди са претходним елементом, бројем 8, и како није мањи од њега они не замењују места. Број 9 остаје на својој позицији. Тако смо добили сортиран низ.

 1  3  6  8  9
Слика 3. Insertion sort алгоритам


Пример 1. Програм који сортира у растућем поретку низ који корисник уноси преко конзоле методом insertion sort.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace insertion_sort
{
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      int i, n;
      Console.Write("Unesite broj elemenata niza: ");
      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      
      int[] a = new int[n];
      // Unos clanova niza
      for (i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.Write("\n Unesite [" + (i + 1).ToString() + "] element: ");
        a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.Write("\n");
      // Ispis unetog niza
      Console.Write("Uneli ste niz brojeva: ");
      for (int j = 0; j < n; j++)
        Console.Write(a[j] + " ");

      Console.WriteLine("\n \n Da li zelite da vidite sortiranje niza korak po korak? Unesite DA/NE");

      string odgovor = Console.ReadLine();

      if (odgovor == "DA")
      {  
	  	// Sortiranje niza metodom inserion sort
        Console.Write("\n");
        int k, pom, t;
        for (k = 0; k < n; k++)
        {
          /* t postavimo na tekuci indeks i zatim pod uslovom da je t>0 uporedjujemo element
          sa prethodno poredjanim elementima */
          t = k;
          while (t > 0 && a[t] < a[t - 1])
		  {
          	// Zamenjujemo vrednosti elemenata na prethodnoj poziciji sa manjim na poziciji t
            pom = a[t];
            a[t] = a[t - 1];
            a[t - 1] = pom;
            /* Posto smo izvrsili zamenu elemenata t se smanjuje, pomera se na poziciju ulevo
            i tako se while petljom uporedjuju svaka dva prethodna elementa u podnizu */
            t--;
          }
          /* Kada uslovi while petlje vise nisu zadovoljeni, izvrsava se spoljasnja for petlja 
          i t dobija novu vrednost */

          // Ispis trenutnog stanja niza
          Console.Write("\n Niz nakon " + k.ToString() +". prolaska: ");
          for (int j = 0; j < n; j++)
          { 
            Console.Write(a[j] + " ");
          }
        }
        Console.WriteLine("\n");
        Console.Write("Niz nakon sortiranja: ");
        for (int j = 0; j < n; j++)
          Console.Write(a[j] + " ");
        Console.Write("\n");
      }

      else if (odgovor == "NE")
      {         
        int k, pom, t;
        for (k = 0; k < n; k++)
        {
          /* t postavimo na tekuci indeks i zatim pod uslovom da je t>0 uporedjujemo element
          sa prethodno poredjanim elementima */
          t = k;
          while (t > 0 && a[t] < a[t - 1])
          {
            // Zamenjujemo vrednosti elemenata na prethodnoj poziciji sa manjim na poziciji t
            pom = a[t];
            a[t] = a[t - 1];
            a[t - 1] = pom;
            /* Posto smo izvrsili zamenu elemenata t se smanjuje, pomera se na poziciju ulevo
            i tako se while petljom uporedjuju svaka dva prethodna elementa u podnizu */
            t--;
          }
          /* Kada uslovi while petlje vise nisu zadovoljeni, izvrsava se spoljasnja for petlja 
          i t dobija novu vrednost*/
        }
        // Ispis trenutnog stanja niza
        Console.Write("\n Niz nakon sortiranja: ");
        for (int j = 0; j < n; j++)
          Console.Write(a[j] + " ");
        Console.Write("\n");
      }
      else
      {
        Console.Write("\n Greska! Morate uneti DA/NE! \n");
      }
      // Beskonacna petlja, da bi se video rezultat programa na kraju
      for (; ; );

   
    }  

  }

}
Напомена: За сортирање у опадајућем поретку у услову while петље
a[t] < a[t - 1]
променити знак < у знак >.


Слика 4. Резултат претходног примера