Марина Јовановић,
Универзитет у Београду, Математички факултет„Визуелизација Поенкареовог диск модела коришћењем програмског пакета GeoGebra“AПСТРАКТ:

У овом раду је визуелно приказан Поенкареов диск модел равни. Дат је визуелни приказ основних појмова и релација, као и свих аксиома хиперболичке геометрије равни. Такође, приказане су и неке теоереме и решења неких задатака. За визуелизацију је коришћен програмски пакет GeoGebra.

Кључне речи: Поенкареов диск модел, визуелизација хиперболичке геометрије равни, интерактивни курс хиперболичке геометрије рaвни, GeoGebra