O UDŽBENIKU IZ ANALIZE

**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**Udžbenik analize pisan je po važecem programu predmeta Matematička analiza1 za studente Matematičkog fakulteta u Beogradu.Naravno,mogu da ga koriste i studenti drugih studijskih grupa i fakulteta na kojima je matematička analiza predmet izučavanja.U udžbeniku se nalaze oni sadržaji koji se mogu obraditi u jednom godišnjem kursu od 4 časa preda vanja nedeljno.Izuzetak su zadaci koji se nalaze na kraju svake glave-neki od tih zadataka se mogu koristiti za vež be,a neki dopunjavaju materijal dat u osnovnom tekstu i daju neke nove informacije.
Redosled izlaganja je induktivan iz didaktičkih razloga. Na taj način,najpre se u udžbeniku izlaze kompletna realna analiza funkcija jedne promenljive,da bi teorija metričkih prostora,sa primenama na funkcije vise promenljivih došla na kraju.
Udžbenik je podeljen na glave,a ove na odeljke.Numeracija definicija,stavova,teorema,primera,slika i sl.je trostruka -sadrži broj glave i odeljka.Završetak dokaza stava(teoreme) označava se popunjenim kvadratićem,a završetak primera po punjenim trouglićem.


NASLOVNA STRANA