Seminarski II deo

Polazni tekstovi:

  1. rastko-sa-silama01.txt
  2. 31poli-060120-04.txt
  3. arhe01.txt
  4. pav24-drainac2.txt

Rezultujuci tekstovi:

  1. rastko-sa-silama01.def
  2. 31poli-060120-04.def
  3. arhe01.def
  4. pav24-drainac2.def

FUNKCIJE

zadatak 1 Sastaviti funkciju karakter koja vraca vrednost 0 ako tekst seminarskog sadrži samodozvoljene ASCII- karaktere (LF, CR i graficke karaktere od 32-127 koji se koriste uAURORA-kodu), a inace 1. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju karakter.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 2 Sastaviti funkciju slovo koja vraća 0 ako se u tekstu seminarskog nalaze samo dozvoljeni (prema Uputstvu) alfabetski graficki karakteri izvan srednjih zagrada [ i ], a inace vraca 1. (Na primer, karakteri q i w nisu dozvoljeni). Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju slovo.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 3 Sastaviti funkciju zagrada koja vraća 0 ako je broj otvorenih srednjih zagrada [ jednak broju zatvorenih srednjih zagrada ], a inace vraca 1. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju zagrada.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 4 Sastaviti funkciju jednako koja ispituje da li je otvorena srednja zagrada [ zatvorena zagradom ] Ako je ispunjen ovaj uslov, funkcija vraća 0, a inace vraća 1. Sastaviti mainfunkciju koja testira funkciju jednako. Voditi računa da zagrade mogu biti umetnute kao,npr, u primeru 10. iz Uputstva.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 5 Sastaviti funkciju etiketa koja vraća broj unetih etiketa u tekst seminarskog rada. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju etiketa.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

NIZOVi

zadatak 6 Sastaviti funkciju etiketa koja vraća broj unetih etiketa u tekst seminarskog rada. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju etiketa.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 7 Sastaviti funkciju prebroj koja izračunava koliko je puta koji karakter upotrebljen u tekstu. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju prebroj tako što ispisuje spisak karaktera koji su upotrebljeni bar jednom u tekstu i frekvenciju njihovog pojavljivanja.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 8 Isto kao 2.1, samo što se ne pravi razlika izmedu velikih i malih slova engleske abecede. (funkcija prebroji).
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 9 Sastaviti funkciju slova koja prebrojava alfabetske karaktere koji nisu ograđeni srednjim zagradama. Sastaviti main-funkciju koja ispisuje rezultat rada ove funkcije.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 10 Sastaviti funkciju reci koja izracunava raspodelu po dužini reci u tekstu seminarskog.Kao reci se uzimaju nizovi alfabetskih karaktera koji se ne nalaze unutar etiketa. Npr. u tekstu Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) ima sedam reci. Dušina reci Od je 2, dušina toga je 4, dušina reči sedamnaest je 10, itd.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

NISKE

zadatak 11 Sastaviti funkciju etik koja kao argument dobija etiketu iza otvorene srednje zagrade i vraća 0 ako je etiketa korektna, inace 1. Sastaviti funkciju koja testira funkciju etik. Npr. za etiketu [dig 17], funkcija dobija kao argument nisku dig i vraca 0, dok za etiketu [dim 17] vraća 1.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 12 Sastaviti funkciju provera koja proverava da li je svaki obeleženi deo teksta etiketiran nekom od etiketa iz grupa A, B i C koristeći funkciju etik iz zadatka 3.1. U slučaju da jeste, funkcija vraća 0, a u suprotnom broj nepravilnih etiketa. Funkcija treba da ispiše svaku nepravilnu etiketu kada na nju naiđe. Sastaviti funkciju za testiranje.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 13 Sastaviti funkciju jednako koja kao argument uzima etiketirani tekst i ispisuje originalni tekst i tekst zamene kao u sledecem primeru: Ulazni tekst je\[ Sxtampa [abk br.] broj [] [dig 12.] dvanaest [] od ove godine], a funkcija uzima etiketu po etiketu i ispisuje
abk br. = broj
dig 12 = dvanaest
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 14 Sastaviti funkciju ispis koja kao argument uzima neku od etiketa (dig, abk, itd.) i vraca 0 ako se ta etiketa ne pojavljuje u tekstu seminarskog, a inače vraća broj pojavljivanja upotrebljene etikete. Funkcija ispisuje sva pojavljivanja zadate etikete. Sastaviti funkciju za testiranje funkcije ispis.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 15 Sastaviti funkciju rekonstrukt koja iz teksta seminarskog briše sve zamenjene delove i uspostavlja početni tekst. Sastaviti funkciju za testiranje ove funkcije. Npr. za tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []), funkcija ispisuje Od toga 17 vrsta pripada papratima (Pteridophyta).
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 16 Sastaviti funkciju ispit koja formira niz upotrebljenih etiketa u tekstu seminarskog (broj etiketa <= 15). Sastaviti funkciju sort koja sortira niz formiran u funkciji ispit. Sastaviti main-funkciju koja testira funkcije ispit i sort i ispisuje sortirani niz pronadenih etiketa
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 17 Sastaviti funkciju koja za zadatu etiketu (npr. dig) formira niz niski koje se nalaze unutar te etikete. Npr. ako se u tekstu nalazilo [dig 17] sedamnaest [] i [dig 7] sedam [], niz treba da sadrži niske 17 i 7 (sortirane prema ASCII-kolacionoj sekvenciji.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

DATOTEKE

zadatak 18 Sastaviti funkciju kopiraj1 koja kopira tekst seminarskog zadatka u drugu datoteku bez teksta etiketa. Npr. tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) se kopira u Od toga sedamnaest vrsta pripada papratima (Pterodofita]).
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 19 Sastaviti funkciju kopiraj2 koja kopira obeleženi tekst seminarskog u drugu datoteku koristeći funkciju rekonstrukt i koja restaurira polazni tekst.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 20 Sastaviti funkciju kopiraj3 koja kopira tekst obeleženog seminarskog u izlaznu < datoteku tako da prepisuje samo etiketirane delove i to svaki etiketirani deo u novi red. Npr. tekst za tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []), se kopira u tekst
[dig 17] sedamnaest [] [fl_la Pteridophyta] Pterodofita []
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 21 Sastaviti funkciju kopiraj4 koja kopira tekst obeleženog seminarskog u drugu datoteku zamenjujuci etiketu koja se prenosi kao argument html-etiketom po izboru. Npr. tekst obeležen kao dig u crveno obojeni tekst ili skracenice u plavo obojeni tekst.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta

zadatak 22 Sastaviti funkciju kopiraj5 koja u izlaznu datoteku prepisuje samo reci koje su palindromi. Ispitivanje palindroma izdvojiti u zasebnu funkciju palindrom.
zadatak 'kod' zadatak 'exe' resenje 1.teksta resenje 2.teksta resenje 3.teksta resenje 4.teksta