Zadaci iz programiranja 1-školska 2006/07

Komnenović Marijana-131/06

Polazni tekstovi:

  1. 16poli-060117-01.txt
  2. an-mihailovic.txt
  3. pav11-momcilo08.txt

Rezultujući tekstovi:

  1. 16poli-o60117-01.def
  2. an-mihailovic.def
  3. pav11-momcilo08.def

Zadatak 1.1.Sastaviti funkciju karakter koja vraća vrednost 0 ako tekst seminarskog sadrži samo
dozvoljene ASCII-karaktere (LF, CR i grafičke karaktere od 32-127 koji se koriste u
AURORA-kodu),a inače 1. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju karakter.
Rešenje zadatka 1.1.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 1.2.Sastaviti funkciju slovo koja vraća 0 ako se u tekstu seminarskog nalaze samo
dozvoljeni (prema Uputstvu) alfabetski graficki karakteri izvan srednjih zagrada [ i ],a
inace vraca 1. (Na primer, karakteri q i w nisu dozvoljeni). Sastaviti main-funkciju koja testira
funkciju slovo.
Rešenje zadatka 1.2.na stranai kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 1.3.Sastaviti funkciju zagrada koja vraća 0 ako je broj otvorenih srednjih zagrada [ jednak
broju zatvorenih srednjih zagrada ], a inace vraća 1. Sastaviti main-funkciju koja testira
funkciju zagrada.
Rešenje zadatka 1.3.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 1.4.Sastaviti funkciju jednako koja ispituje da li je otvorena srednja zagrada [ zatvorena
zagradom ].Ako je ispunjen ovaj uslov, funkcija vraća 0, a inace vraća 1. Sastaviti main-
funkciju koja testira funkciju jednako. Voditi računa da zagrade mogu biti umetnute kao,
npr, u primeru 10. iz Uputstva.
Rešenje zadatka 1.4.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 1.5.Sastaviti funkciju etiketa koja vraća broj unetih etiketa u tekst seminarskog rada.
Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju etiketa.
Rešenje zadatka 1.5.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 2.1.Sastaviti funkciju prebroj koja izračunava koliko je puta koji karakter upotrebljen u
tekstu.Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju prebroj tako što ispisuje spisak
karaktera koji su upotrebljeni bar jednom u tekstu i frekvenciju njihovog pojavljivanja.
Rešenje zadatka 2.1.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 2.2.Isto kao 2.1., samo što se ne pravi razlika između velikih i malih slova engleske
abecede. (funkcija prebroji).
Rešenje zadatka 2.2.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 2.3.Sastaviti funkciju slova koja prebrojava alfabetske karaktere koji nisu ograđeni
srednjim zagradama. Sastaviti main-funkciju koja ispisuje rezultat rada ove funkcije.
Rešenje zadatka 2.3.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 2.4.Sastaviti funkciju interpunkt koja prebrojava interpunkcijske karaktere koji su se
pojavili u tekstu izvan etiketa. Srednje zagrade se ne računaju osim u slucaju da cine deo
teksta. (Videti primer 10. u Uputstvu).
Rešenje zadatka 2.4.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 2.5.Sastaviti funkciju reči koja izračunava raspodelu po dužini reči u tekstu seminarskog.
Kao reči se uzimaju nizovi alfabetskih karaktera koji se ne nalaze unutar etiketa. Npr. u
tekstu Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta]
Pterodofita []) ima sedam reči.Dužina reči Od je 2, dužina toga je 4, dužina reči
sedamnaest je 10, itd.
Rešenje zadatka 2.5.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 3.2.Sastaviti funkciju provera koja proverava da li je svaki obeleženi deo teksta etiketiran
nekom od etiketa iz grupa A, B i C koristeći funkciju etik iz zadatka 3.1. U slučaju da jeste,
funkcija vraća 0, a u suprotnom broj nepravilnih etiketa. Funkcija treba da ispiše svaku
nepravilnu etiketu kada na nju naiđe. Sastaviti funkciju za testiranje.
Rešenje zadatka 3.2.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 3.3.Sastaviti funkciju jednako koja kao argument uzima etiketirani tekst i ispisuje
originalni tekst i tekst zamene kao u sledecem primeru:
Ulazni tekst je\[ Štampa [abk br.] broj[] [dig 12.] dvanaest [] od ove godine],a funkcija
uzima etiketu po etiketu i ispisuje
abk br. = broj
dig 12 = dvanaest
Rešenje zadatka 3.3.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 3.4.Sastaviti funkciju ispis koja kao argument uzima neku od etiketa (dig, abk, itd.) i vraća
0 ako se ta etiketa ne pojavljuje u tekstu seminarskog, a inače vraća broj pojavljivanja
upotrebljene etikete.Funkcija ispisuje sva pojavljivanja zadate etikete. Sastaviti funkciju za
testiranje funkcije ispis.
Rešenje zadatka 3.4.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 3.5.Sastaviti funkciju rekonstrukt koja iz teksta seminarskog briše sve zamenjene delove
i uspostavlja početni tekst.Sastaviti funkciju za testiranje ove funkcije. Npr. za tekst Od
toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []),
funkcija ispisuje Od toga 17 vrsta pripada papratima (Pteridophyta).
Rešenje zadatka 3.5.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa

Zadatak 3.6.Sastaviti funkciju ispit koja formira niz upotrebljenih etiketa u tekstu seminarskog (broj
etiketa <= 15). Sastaviti funkciju sort koja sortira niz formiran u funkciji ispit.Sastaviti
main-funkciju koja testira funkcije ispit i sort i ispisuje sortirani niz pronadenih etiketa.
Rešenje zadatka 3.6.na strani kolege Milićevića
Rezultat testiranja programa