Zanimljivi zadaci

Složena tela Lopta Kupa Valjak Piramida Prizma

      1. Odredi površinu kocke ako je površina dijagonalnog preseka $16 \sqrt{2}\; cm^2 .$

      2. Komad lima je pravougaonog oblika sa dimenzijama $31\; cm$ i $11\; cm.$ Da li se može napraviti kutija oblika kvadra čije su dimenzije $1\; dm,$ $0,6\; dm$ i $11\; dm?$

      3. Izračunaj $P$ pravilne šestostrane prizme ako je obim većeg dijagonalnog preseka $22\; cm,$ a razlika visine prizme i osnovne ivice $2\; cm.$

      4. Ako kvadar ivica $18\; cm $, $12\; cm$ i $6\; cm$ izrežemo na kocke ivice $3\; cm,$ koliko se dobija kockica?

      5. Izračunaj površinu prave prizme koja u osnovi ima romb obima $68\; cm$i jedne dijagonale $30\; cm,$ a visina prizme je jednaka drugoj dijagonali osnove.

      6. Izračunaj $P$ pravilne šestostrane jednakoivične prizme ako je površina omotača $96\; cm^2 .$

      7. Izračunaj $P$ prizme koja u osnovi ima pravougli trougao kateta $12\; cm$ i $9\; cm,$ a najveća bočna strana je kvadrat najveće moguće veličine.

      8. Izračunaj $P$ pravilne trostrane prizme ako je površina jedne bočne strane $54\; cm^2 ,$ a visina prizme je $9\; cm .$