Površina kupe

      Uočimo u ravni krug $k$ i tačku $S$ van tog kruga, koja pripada pravi normalnoj na ravan kruga i prolazi kroz centar kruga. Ako poluprava $Sx$ klizi po kružnici, ona opisuje površ koju nazivamo konusna površ. Tačka je vrh konusne površi, prava koja prolazi kroz centar kruga i vrh je njena osa a prava $Sx$ je izvodnica.

      Geometrijsko telo ograničeno jednim delom obrtne konusne površi i krugom naziva se kupa. Krug je osnova kupe, deo konusne površi je omotač kupe a normalna duž na osnovu, čije krajnje tačke su vrh kupe i centar osnove naziva se visina kupe.

      Zamislimo da se pravougli trougao obrće oko svoje jedne katete. Šta obrazuje skup svih tačaka kroz koje taj trougao prolazi? Obrazuje kupu.

      Mrežu kupe čine krug (osnova) i kružni isečak (omotač kupe). Poluprečnik kruga jednak je poluprečniku osnove $r$ kupe a poluprečnik isečka jednak je izvodnici kupe.

$P=M+B,$
$B=r^2 \cdot \pi,$
$ M=r\cdot \pi \cdot s,$
$P=r^2 \cdot \pi + r\cdot \pi \cdot s=r\cdot\pi (r+s)$