Površina piramide

      Ako se rogalj sa temenom $S$ preseče jednom ravni, koja seče sve njegove ivice, a ne sadrži teme $S$, dobija se geometrijsko telo ograničeno mnogouglom $A_1A_2... A_n$ i trouglovima $SA_1A_2, SA_2A_3, ..., SA_nA_1.$ Takvo geometrijsko telo, ograničeno delom jedne rogljaste površi i jednim mnogouglom, naziva se piramida

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

      Piramida je pravilna:
$1)$ ako je njena osnova pravilan mnogougao
$2)$ ako se podnožije njene visine nalazi u centru opisane kružnice oko osnove.

      Kod pravilne piramide bočne strane su podudarni jednakokraki trouglovi. Visina bočne strane piramide se naziva apotema pravilne piramide.

      Intuitivno, površinu piramide računamo kao i površinu prizme, kao zbir površina osnove i omotača. Mreža piramide se razlikuje u odnosu na mrežu prizme, ima jednu osnovu i omotač koga ne čine pravougaonici već trouglovi. Pa površinu računamo kao $P=B+M,$ gde je $B$ površina osnove a $M$ površina omotača.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)