Površina piramide

      Ako se rogalj sa temenom $S$ preseče jednom ravni, koja seče sve njegove ivice, a ne sadrži teme $S$, dobija se geometrijsko telo ograničeno mnogouglom $A_1A_2... A_n$ i trouglovima $SA_1A_2, SA_2A_3, ..., SA_nA_1.$ Takvo geometrijsko telo, ograničeno delom jedne rogljaste površi i jednim mnogouglom, naziva se piramida

      Piramida je pravilna:
$1)$ ako je njena osnova pravilan mnogougao
$2)$ ako se podnožije njene visine nalazi u centru opisane kružnice oko osnove.

      Kod pravilne piramide bočne strane su podudarni jednakokraki trouglovi. Visina bočne strane piramide se naziva apotema pravilne piramide.

      Intuitivno, površinu piramide računamo kao i površinu prizme, kao zbir površina osnove i omotača. Mreža piramide se razlikuje u odnosu na mrežu prizme, ima jednu osnovu i omotač koga ne čine pravougaonici već trouglovi. Pa površinu računamo kao $P=B+M,$ gde je $B$ površina osnove a $M$ površina omotača.