Površina prizme

      Dakle, prizma je geometrijsko telo ograničeno sa dva para paralelna i podudarna mnogougla i onoliko paralelograma koliko stranica ima jedan od tih mnogouglova. Mnogouglove nazivamo osnova prizme, a paralelogrami su bočne strane. Bočne strane prizme obrazuju omotač prizme. Duž koja je normalna na osnove prizme i čije krajnje tačke pripadaju ravnima osnova prizmi, naziva se visina prizme.

      Da li je bočna ivica uvek paralelna na osnovu prizme?
Ako su bočne ivice prizme normalne na osnovu prizme, tada je prizma prava. ukoliko prizma nije prava, kaže se da je kosa.
      Mi ćemo proučavati prave prizme.

      Učenici su još u četvrtom razredu učili formule za računanje površine četvorostranih prizmi (kocke i kvadra). Tada su učili da se mreža kvadra sastoji od tri para podudarnih pravougaonika, sada ih učimo malo drugačije. Dakle, mreza bilo koje prizme se sastoji od dve baze i omotača. Pa je površina svake prizme $P=2B+M ,$ gde je $B$ površina baze a $M$ površina omotača prizme.