Zanimljivi zadaci

Krug Mnogougao

      1. Izračunaj površinu pravilnog mnogougla stranice $a=4 \; cm$ ako je:
$\qquad a) \; n=3\;cm$ $\qquad b) \; n=4 \;cm.$

    2. Površina jednakostraničnog trougla je $9\sqrt{3} \; cm^2 .$ Izračunaj dužinu stranice trougla.

      3. Teren oblika pravilnog šestougla, stranice $32\; m,$ ograđen je sa dva reda žice, koja je pričvršćena za betonske stubove, postavljene na rastojanju $4\;m.$ Kolika je vrednost ograde ako je cena jednog stuba $28$ dinara, $1\;m$ žice košta $40din .$

       4. Izračunaj obim i površinu kvadrata ako je:
  a) poluprečnik opisanog kruga $r_o =3\; cm$
  b) poluprečnik upisanog kruga $r_u = 2\; cm$