Zanimljivi zadaci

Grupni rad Zadaci za naprednije Osnovni zadaci

      1. Kolika je jedna stranica pravougaonika, ako je njegova površina $340 dm^2$ a dužina druge stranice iznosi $17 dm$?

      2. Koliko je potrebno stakla za novu zgradu koja ima $24$ stana a u svakom stanu po $10$ prozora veličine $1.5 m$ i $80 cm$ ?

      3. Traka dužine $5dm$ ima površinu $1050cm^2 .$ Kolika je širina te trake?

      4. Kolika je površina jednakokrakog trougla čiji je krak $6,5 cm$ a visina koja odgovara kraku $4 cm$?

      5. Izračunaj površinu četorougla sa slike

Izracunati povrsinu cetvorougla.

      6. Osnovica jednakokrakog trougla je $2,4 m$ a visina koja joj odgovara $3 m.$ Kolika je dužina kraka ako je visina koja mu odgovara $1,8 m?$

      7. Kolika je dužina srednje linije, a kolika površina trapeza, čije su osnovice $24 cm$ i $20 cm$ a visina $9cm?$

      8. Površina jednog trapeze je $133 m^2 .$ Njegova visina je $13,3 m.$ Ako je jedna osnovica $5,6 m,$ kolika je druga?

      9. Ako je u trouglu visina za $2 dm$ veća od stranice kojoj odgovara, a ukupna dužina im je $12dm$, odredi površinu tog trougla.

      10. Od dve daščice dužine $45 cm$ i $22 cm$ dečak je napravio zmaja u obliku deltoida. Koliko je utrošeno $cm^2$ hartije za prekrivanje zmaja?

      11. Dijagonale romba su $5 cm$ i $ 10 cm.$ Izračunaj površinu tog romba, i dužinu stranice kvadrata čija je površina jednaka površini datog romba.

      12. Ako je u jednom trapezu gornja osnovica $82 mm,$ srednja linija $96 mm$ i visina $5 cm.$ Kolika je površina, kolika je donja osnovica?

      13. Od metalne ploče pravougaonog oblika, stranica $2,5 m$ i $3 m,$ treba izrezati postolje u obliku deltoida, ali tako da rastojanje suprotnih temena bude $3 m$ i $2,4 m.$ Koji će procnat ploče biti iskorišćen?