Zanimljivi zadaci

Kvadar i kocka Pravougaonik i kvadrat Jedinice za površinu Upoređivanje

       1. Izračunaj površinu prvougaonika ako su njegove strane:
a) $a=11dm, \qquad b=8dm,$
b) $a=11cm, \qquad b=3dm,$
c) $a=2cm \; 8mm , \qquad b=1cm \; 4mm.$

Izracunavanje povrsine pravougaonika.      2. Na zemljištu kvadratnog oblika, čija je strana $40m,$ sazidana je kuća oblika pravougaonika dužine $9m$ i širine $6m.$ Kolika je površina zemljišta preostala za dvorište?

      3. Koliko se cvetova može ubrati sa leje pravougaonog oblika, dimenzija $8m$ i $2m,$ ako se sa svakog kvadratnog metra uberu po $24$ cveta?

      4. Kolike mogu biti stranice pravougaonika čija je površina $1a$?

      5. Pod kvadratnog oblika stranice $4m$ treba popločati keramičkim pločicama čije su dimenzije $20 cm$ i $25 cm.$ Koliko pločica treba nabaviti?

      6. Sa jednog ara zemljišta dobije se $100 kg$ krompira. Koliko se krompira dobije sa jedne kvadratne parcele oblika kvadrata stranice $30m?$ Koliko se kilograma dobije sa jednog hektara?

Program GeoGeobra, upustva, informacije       7. Koliko boje treba da se oboje dva zida dimenzija $8m$ i $2m;$ $6m$ i $2m$, ako se za $4m^2 $ utroši $1l$ farbe ?

      8. U pravougaonik dužine $8cm$ i širine $6cm$ ucrtan je drugi pravougaonik čije su stranice na rastojanju $1cm$ od stranica prvog pravougaonika. Za koliko je površina prvog pravougaonika veći od površine drugog?