Izračunavanje površine kvadra i kocke

      Ciljevi i zadaci ovih časova su upoznavanje učenika sa figurama kocke i kvadra, ivicama, temenima, stranama, kao i razvijanje površi tih figura u ravan. Na sledećem apletu se vidi da se mreža kocke sastoji iz 6 podudarnih kvadrata, čije su stranice jednake ivici kocke. Ako je $P_1$ površina jednog kvadrata, tada je površina kocke $$P=6 P_1=6 a^2 .$$      

       Mreža kvadra se sastoji iz 6 pravougaonika, od kojih su po dva nesusedna podudarna. Površine tih pravougaonika su $$P_1=a \cdot c, \quad P_2=a \cdot b, \quad P_3=b \cdot c,$$ a površina kvadra: $$P=2P_1 + 2P_2 + 2P_3$$ $$=2(a \cdot b+ b \cdot c + c \cdot a).$$