Programiranje 1

Profesor - Duško Vitas


Asistent - Đorđe StakićKodovi urađenih zadataka sa praktikuma:
- program koji ilustruje:
sabiranje dva uneta broja---Kod 1
razmenu vrednosti dva broja---Kod 2
štampanje parnih brojeva u prvoj stotini, pomocu while---Kod3.1, pomocu do while---Kod 3.2, pomocu for petlje---Kod3.3


Korisni materijali

Seminarski - paralelni prevod

Zadaci uz seminarski