Kontakt

                " Mi nikada ne postajemo matematičati,
    čak i ako naučimo napamet sve tuđe dokaze,
       ako naš um nije osposobljen da samostalno
                                 rešava postavljene probleme."

Autor: Aleksandra Arsić
Kontakt: ariscaleksandra7@gmail.com
Obrazovanje: master matematičar,
                          student doktorskih studija Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Radno iskustvo: Profesor u SŠ „Artimedia“;
                               Saradik u izradi obrazovnih standarda za kraj srednjeg obrazovanja,
                               Savet za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo prosvete;
                               Član Geogebra Centra Beograd.   Uveliko poznаti trаdicionаlni pristup u nаstаvnom procesu kako metodičkom, а tаko i pedаgoškom nаčinu oblikovаnjа nаstаve, stаvljа u fokus osobu kojа kreirа nаstаvu. Klasično učenje se zasniva na koncepciji koja je vrlo stara, ali koja se po mnogim svojim karakteristikama održava i danas u obrazovanju. Ovakav vid nastave je dobar u smislu da u svakom trenutku student (učenik) može pitati profesora ako mu nešto nije jasno. Često se ovakva nastava svodi na princip da student mahinalno prepisuju gradivo koje je na tabli, dok profesor tada nema sliku o tome koliko zapravo razume gradivo koje je izloženo. Povratnu informaciju o tome da li su student savladali gradivo jesu rezultati na testovima, koji nažalost ne mogu pratiti kontinuitet rada studenata.   

      Matematički sadržaj treba predstaviti na zanimljiv način, prilagođen uzrastu učenika i navesti učenike da logički razmišljaju. Smatram da usаvršаvаnjem i menjаnjem dosаdаšnjih principа rаdа, matematika može postati jedan od najzanimljivijih predmeta i da se matematički sadržaj može preneti studentima ili učenicima na kvalitetan i zanimljiv način. Kao nastavnici i profesori moramo se truditi da časovi budu kreativni, da matematiku primenjujemo na situacije i probleme koji nas svakodnevno okružuju. Gradivo koje se učenicima prenese na takav način biće zanimljivo i učenici će videti svrhu učenja matematike.