1 Uvod i motivacija


Funkcionalni nizovi predstavljaju bitan deo kursa Matematičke analize 2 na Matematičkom fakultetu, odnosno kurseva matematike na višim godinama studija na većini prirodno orijentisanih fakulteta. Budući da su osnov za izgradnju mnogih drugih, dosta apstraktnijih, matematičkih teorija, od velikog je značaja dobro usvojiti fundamentalne ideje ove oblasti.

Ovaj rad ima za cilj da se osnovne ideje teorije funkcionalnih nizova, konkretno pojam konvergencije, predstave na što jednostavniji način, uz dosta primera, bez preteranog insistiranja na matematičkom formalizmu, zadiranja u dubinu i dalje apstraktizacije pomenute teorije.

Upotrebljen je vizualni pristup, sa više grafičkih prikaza nego što je to inače slučaj kada se ova tema obradjuje.

Izlaganje je bazirano na velikom broju autorskih interaktivnih dinamičkih apleta izrađenih pomoću softvera GeoGebra. Na taj način predstavlja svojevrstan metodički doprinos izlaganju klasične teme upotrebom modernih edukativnih tehnologija.

Dakle, rad je osmišjen delom kao metodički priručnik za izvođenje nastave, odnosno dodatak za studente u cilju lakšeg praćenja kursa i usvajanja osnovnih ideja pojma konvergencije funkcionalnih nizova kao uvod u apstraktnije oblasti.

1 / 9
1
2 / 9
2
3 / 9
3
4 / 9
4
5 / 9
5
6 / 9
6
7 / 9
7
8 / 9
8
9 / 9
9