Zadaci iz Programiranja 1 - školska 2006/07

   

Milena Perčinov - ml05108


Polazni tekstovi:

  1. 08poli-060113-03.txt
  2. 19DanicaLjS.txt
  3. an-krakov.txt
  4. pav03-vasiljev.txt
  5. rastko-sa-silama02.txt

Rezultujuci tekstovi:

  1. 08poli-060113-03.def
  2. 19DanicaLjS.def
  3. an-krakov.def
  4. pav03-vasiljev.def
  5. rastko-sa-silama02.def

Izvrsni programi

   
Zadatak 1.1: Sastaviti funkciju karakter koja vraća vrednost 0 ako tekst seminarskog sadrži samo dozvoljene ASCII-karaktere (LF , CR i grafičke karaktere od 32-127 koji se koriste u AURORA-kodu) , inače 1 . Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju karakter .
     
Rešenje zadatka 1.1
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 1.2: Sastaviti funkciju slovo koja vraća 0 ako se u tekstu seminarskog nalazie samo dozvoljeni (prema Upustvu) alfabetski grafički karakteri izvan srednjih zagrada [ i ] , a inače vraća 1 . (Na primer , karakteri q i w nisu dozvoljeni) . Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju slovo.
     
Rešenje zadatka 1.2
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 1.3: Sastaviti funkciju zagrada koja vraća 0 ako je broj otvorenih srednjih zagrada [ jednak broju zatvorenih srednjih zagrada ] , a inače vraća 1 . Sastaviti main- funkciju koja testira funkciju zagrada .
     
Rešenje zadatka 1.3
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 1.4: Sastaviti funkciju jednako koja ispituje da li je otvorena srednja zagrada [ zatvorena zagradom ] . Ako je ispunjen ovaj uslov , funkcija vraća 0 , a inače vraća 1 . Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju jednako . Voditi računa da zagrade mogu biti umetnute kao , npr. u primeru 10. iz Upustva .
     
Rešenje zadatka 1.4
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 1.5: Sastaviti funkciju etiketa koja vraća broj unetih etiketa u tekstu semonarskog rada . Sastaviti main- funkciju koja testira funkciju etiketa .
     
Rešenje zadatka 1.5
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 2.1: Sastaviti funkciju prebroj koja izračunava koliko je puta koji karakter upotrebljen u tekstu . Sastaviti main -funkciju koja testira funkciju prebroj tako što ispisuje spisak karaktera koji su upotrebljeni bar jednom u tekstu i frekvenciju njihovog pojavljivanja .
     
Rešenje zadatka 2.1
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 2.2: Isto kao 2.1 , samo što se ne pravi razlika velikih i malih slova engleske abecede . (funkcija prebroj) .
     
Rešenje zadatka 2.2
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 2.3: Sastaviti funkciju slova koja prebrojava alfabetske karaktere koji nisu ograđeni srednjim zagradama . Sastaviti main -funkciju koja ispisuje rezultat rada ove funkcije .
     
Rešenje zadatka 2.3
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 2.4: Sastaviti funkciju interpunkt koja prebrojava interpunkcijske karaktere koji su se pojavili u tekstu izvan etiketa . srednje zagrade se ne računaju osim u slučaju da čine deo teksta . (Videti primer 10. u Upustvu) .
     
Rešenje zadatka 2.4
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 2.5: Sataviti funkciju reč koja izračunava raspodelu po dužini reči u tekstu seminarskog . Kao reči se uzimaju nizovi alfabetskih karaktera koji se ne nalaze unutar etiketa . Npr. u tekstu Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) ima sedam reči . Dužina reči Od je 2 , dužina toga je 4 , dužina reči sedamnaest je 10 , itd. .
     
Rešenje zadatka 2.5
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 3.1: Sastaviti funkciju etika koja kao argument dobija etiketu iza otvorene srednje zagrade i vraća 0 ako je etiketa korektna , inače 1 . Sastaviti funkciju koja testira funkciju etika . Npr. za etiketu [dig 17] , funkcija dobija kao agrument nisku dig i vraća 0 , dok za etiketu [dig 17] vraća 1 .
     
Rešenje zadatka 3.1
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 3.2: Sastaviti funkciju provera koja proverava da li je svaki obeleženi deo teksta etiketiran nekom od etiketa iz grupa A , B iC koristeći funkciju etika iz zadatka 3.1 . u slučaju da jeste , funkcija vraća 0 , a u suprotnom broj nepravilnih etiketa . Funkcija treba da ispiſe svaku nepravilnu etiketu kada na nju naiđe . sastavite funkciju za testiranje .
     
Rešenje zadatka 3.2
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 3.3: Sastaviti funkciju jednako koja argument uzima etiketirani tekst i ispisuje originalni tekst i tekst zamene kao u sledećem primeru :
Ulazni tekst je \[ Sxtampa abk br.]broj[] [dig 12.] dvanaest []od ove godine] , a funkcija uzima etiketu po etiketu i ispisuje
abk br. = broj ,
dig 12 = dvanaest .
     
Rešenje zadatka 3.3
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 3.4: Sastaviti funkciju ispis koja kao argument uzima neku od etiketa (dig , abk , itd.) i vraća 0 ako se ta etiketa ne pojavljuje u tekstu seminarskog , a inače vraća broj pojavljivanja upotrebljenje etikete . Funkcija ispisuje sva pojavljivanja zadate etikete . Sastaviti funkciju za testiranje funkcije ispis .
     
Rešenje zadatka 3.4
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 3.5: Sastaviti funkciju rekonstrukt koja iz teksta seminarskog briſe sve zamenjene delove i uspostavlja početni tekst . Sastaviti funkciju za testiranje ove funkcije . Npr. za tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) funkcija ispisuje Od toga 17 vrsta pripada papratima (Pteridophyta) .
     
Rešenje zadatka 3.5
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 3.6: Sastaviti funkciju ispit koja formira niz upotrbljenih etiketa u tekstu seminarskog (broj etiketa <= 15). Sastaviti funkciju sort koja sortira niz formiran u funkciji ispit . Sastaviti main-funkciju koja testira funkcije ispit i sport oi ispisuje sortirani niz pronaĐenih etiketa .
     
Rešenje zadatka 3.6
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 3.7: Sastaviti funkciju koja za zadatu etiketu (npr. dig) formira niz niski koje se nalaze unutar te etikete . Npr. ako se u tekstu nalazilo [dig 17] sedamnaest [] i [dig 7] sedam [] , niz treba da sadrži niske 17 i 7 (sortirane prema ASCII -kolacionoj sekvenciji) .
     
Rešenje zadatka 3.7
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 4.1: Sastaviti funkciju kopiraj1 koja kopira tekst seminarskog zadatka u drugu datoteku bez teksta etiketa . Npr. tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) se kopira u Od toga 17 vrsta pripada papratima (Pteridophyta) .
     
Rešenje zadatka 4.1
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 4.2: Sastaviti funkciju kopiraj2 koja kopira obeleženi tekst seminarskog u drugu datoteku koristeći funkciju rekonstrukt i koja restaurira polazni tekst .
     
Rešenje zadatka 4.2
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 4.3: Sastaviti funkciju kopiraj3 koja kopira tekst obeleženog teksta seminarskog u izlaznu datoteku tako da prepisuje samo etiketirane delove i to svaki etiketirani deo u novi red . Npr. tekst za tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) , se kopira u tekst
[dig 17]sedamnaest []
[fl_la Pteridophyta] Pterodofita[]
     
Rešenje zadatka 4.3
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 4.4: Sastaviti funkciju kopiraj4 koja kopira tekst obeleženog seminarskog u drugu datoteku zamenjujuci etiketu koja se prenosi kao argument html-etiketom po izboru . Npr. tekst obeležen kao dig u crveno obojeni tekst ili skraćenice u plavo obojeni tekst .
     
Rešenje zadatka 4.4
     
Rezultat testiranja zadatka
Zadatak 4.5: Sasaviti funkciju kopiraj5 koja u izlaznu datoteku prepisuje samo reči kkoje su palindromi . Ispisivanje palindroma izdvojiti u zasebnu funkciju palindrom .
     
Rešenje zadatka 4.5
     
Rezultat testiranja zadatka