Andrija Miljkovic
Andrija Miljkovic
A N D R I J A Andrija Miljkovic M I LJ K O V I Ć

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Smer: informatika
Broj indeksa: 182/2009
e-mail:
mi09182@alas.matf.bg.ac.rs, Andrija1991@hotmail.com