Dr Gordana Pavlović-Lažetić


vanredni profesor
Katedra za računarstvo i informatiku
e-mail: gordana@matf.bg.ac.yu

Biografija


Gordana Pavlović-Lažetić rođena je u Beogradu, 1955. godine. Osnovnu školu završila je 1970. a gimnaziju 1974. godine u Beogradu. Na studijskoj grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu (smer za numeričku matematiku i kibernetiku) diplomirala je 1978. godine. Magistarsku tezu "Jedan pristup relacionom modelu baza podataka sa dve vrste nula vrednosti" odbranila je 1981. a doktorsku disertaciju "Baze podataka i ekspertni sistemi u upravljanju tekstom" odbranila je 1988. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.
©kolsku 1982/83 i 1985/86 godinu provela je na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju (SAD) gde se usavršavala u oblasti baza podataka. U ovom periodu radila je i kao konsultatnt u firmi RTI u Berkliju na proširenju relacionog sistema INGRES tekstuelnim tipom podataka.
Od 1979. godine radila je kao asistent pripravnik, a od 1982. kao asistent na Odseku za matematiku, mehaniku i astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu (ponovo izabrana u zvanje asistenta 1985. godine). U zvanje docenta izabrana je 1989. (i ponovo izabrana 1995.) godine, za predmete Baze podataka i Osnovi programiranja. Godine 1997. i 2002. izabrana je u zvanje vanrednog profesora za predmet Baze podataka.
Naučnim radom bavi se u oblasti računarstva, na području baza podataka, obrade teksta i bioinformatike. Kao istraživač učestvuje na projektima Zajednice za nauku tj. Ministarstva za nauku Republike Srbije od 1980. godine. Objavila je više od 50 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, međunarodnim monografijama i zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih konferencija, kao i veći broj stručnih radova. Autor je univerzitetskog udžbenika "Osnove relacionih baza podataka" (izdavači Vesta i Matematički fakultet, Beograd 1996, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje 1999.). Učestvovala je na preko 30 međunarodnih i domaćih kongresa i konferencija.
Kao asistent držala je vežbe iz predmeta Programiranje i matematičke mašine, Računske mašine i programiranje, Programski sistemi, Programski jezici i organizacija podataka, Primena računara, Algoritmi, jezici i automati. Kao nastavnik držala je predavanja iz predmeta Baze podataka, Osnovi programiranja i Prevodioci i interpretatori, a na poslediplomskim studijama vodila je predmete Tehnologija programiranja, Odabrana poglavlja baza podataka, Sistemi baza podataka nove generacije, Razvoj informacionih sistema, Pretraživanje informacija. Sada izvodi nastavu iz predmeta Osnovi programiranja, Uvod u Web i Internet tehnologije i Baze podataka.
Dr Gordana Pavlović-Lažetić rukovodila je izradom dve doktorske disertacije (dr Nenad Mitić, dr Cvetana Krstev) i osam magistarskih teza (mr Mila Mitić, mr Biljana Jović, mr Goran Šuković, mr Čedomir Sokić, mr Predrag Stanišić, mr Dragana Đurić, mr Irena Spasić, mr Dragan Živanović), odbranjenih na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Rukovodila je i većim brojem specijalističkih i diplomskih radova.

povratak


član je redakcije časopisa Matematički vesnik. Bila je član Organizacionog odbora IX i X kongresa matematičara Jugoslavije. Saradnik je u Zentralblatt fur Mathematik und ihre Grenzgebiete.
Rukovodila je naučnim seminarom iz računarstva na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Rukovodila je temom Obrada teksta od 1993.do 2001. godine na projektima za računarstvo Ministarstva za nauku Republike Srbije. Od 2001. do 2004. godine rukovodila je timom koji je odgovoran za razvoj srpskog wordnet-a u Balkanet projektu koji je finansirala Evropska komisija u okviru ICT programa.
Od 1996. do 2001. godine bila je šef Katedre za računarstvo Matematičkog fakulteta.
član je međunarodne asocijacije za računarstvo (ACM).

početakNaučno-istraživački rad


povratak


Naučni radovi


 • Magistarska teza i doktorska disertacija
  1. Jedan pristup relacionom modelu baza podataka sa dve vrste nula vrednosti, magistarska teza, odbranjena juna 1981.g. na PMF u Beogradu
  2. Baze podataka i ekspertni sistemi u upravljanju tekstom, doktorska disertacija, odbranjena juna 1988.g. na PMF u Beogradu

 • Časopisi
   1. Rešenje jedne diferencijalne jednačine prvog reda u okolini zadate funkcije i stabilnost rešenja te jednačine, Matematički Vesnik, 3(16) (31), 1979.
   2. Solutions d'une equation differenti\`elle au deuxieme membre factoris\'e dans les voisinages donn\'ees et leur stabilit\'e, Matematički Vesnik, 4(17) (32), 1980.
   3. On the operations over relations in the relational model of data with two types of null values, Publications de l'Insttitute Mathematique, 34(48), 1983.
   4. Using a relational data base system to store text, Electronic Research Laboratory, University of California, Berkeley, No. UCB/ERL M83/44, 1983.
   5. Automatska obrada teksta u relacionim bazama podataka, Informatika, 17(4), 1983.
   6. Electronic dictionary and text processing in Serbo-Croatian, Linguistische Arbeiten, 293, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, pp. 225--231, 1993. (sa D.Vitas, C.Krstev)
   7. Inference in a Relational Knowledge Base with Two Types of Null Values , Publications de l'Institut Mathematique, Beograd, 54(68), pp.156-171, 1993 (.ps format).
   8. An Object Model for Natural Language Document, Matematički vesnik, 47(3-4), pp. 61--84, Beograd, 1995. (sa G.Nenadić)
   9. Obrada teksta, pregledni rad u publikaciji Rezultati naučnih istraživanja iz oblasti matematike i mehanike u periodu 1991-1995 godina, Ministrastvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beograd, januar 1996, 133-134
   10. Neutralization of variations in a dictionary entry's structure in serbo-croatian, Formale slavistik, Leipziger Schriften zur Kultur, Litera Vervuert Verlag, Frankfurt, 1997, (417 - 425) (sa C.Krstev i D.Vitas)
   11. Syntactic structures in a sublanguage of Serbian for querying relational databases, Current Issues in Formal Slavic Linguistics, Eds. G. Zybatow, U. Junghanns, G. Mehlhorn, L. Szucsich, Peter Lang, Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2001, pp. 478-487 (sa Spasić, I.)
   12. Flexible Dictionary Entry, Current Issues in Formal Slavic Linguistics, Eds. G. Zybatow, U. Junghanns, G. Mehlhorn, L. Szucsich, Peter Lang, Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien, 2001, pp. 461-468 (sa Vitas D, Krstev C)
   13. Corpora Issues in Validation of Serbian WordNet, poglavlje u monografiji Text, Speech and Dialogue, TSD 2003, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2807 eds. Matousek, V, Mautner, P, Springer, Berlin, pp. 132-137, (sa Krstev C., Obradović I. and D. Vitas)
   14. Bioinformatics analysis of SARS coronavirus genome polymorphism. BMC Bioinformatics, v.5, pp. 65-78 (2004), ISSN: 1471-2105 (sa N. Mitić i M. Beljanski M.)
   15. Towards Full Lexical Recognition, P.Sojka, I.Kopaček, K.Pala (eds), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3206, Springer Verlag, 2004, pp.179-186 (sa Vitas D, Krstev C. )
   16. Using Textual and Lexical Resources in Developing Serbian Wordnet, Romanian Journal of Information Science & Technology, Vol 7, No1-2, 2004, pp.147-161, ISSN: 1453-8245;(sa Krstev C, Obradović I, Vitas D. )
   17. About word length counting in Serbian, in Contributions to the Science of Language, Ed. P.Grzybek, Kluwer Academic Publishers - Springer, New York, 2005, pp. 279-295 (sa Vitas D, Krstev, C. )
   18. SARS CoV genome polymorphism: bioinformatics study, Genomics, Proteomics, Bioinformatics Journal, Vol. 3 No. 1 February 2005, pp. 18-35, ISSN 1672-0229. (sa Mitić N, Tomović A, Pavlović M, Beljanski M. )
   19. N-gram analysis of E. coli genome, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly (predato za štampu 2005.) (koautor)

  povratak


 • Zbornici radova sa konferencija
   1. Lexical organization and factual queries on texts in relational data base, kolokvijum "Gramatike u rečnicima", Matematički Institut, 1984.
   2. Factual Inference in knowledge-from-text-based relational data base system, Zbornik radova sa 7. medjunarodnog simpozijuma KOMPJUTER NA SVEUčILIŠTU, Cavtat, 27-29. maj 1985.
   3. Aspects of natural language communication with databases, Zbornik radova sa 7. medjunarodnog simpozijuma KOMPJUTER NA SVEUčILIŠTU, Cavtat, 27-29. maj 1985.
   4. Sistem baza podataka zasnovan na tekstu izmena i dopuna zakonskih tekstova kao bazi znanja, Zbornik radova sa 3. naučnog skupa i seminara ROJP, Bled, 30.sept.-4.okt.. 1985.
   5. Managing text as data , Proceedings of the twelfth International conference on Very large data bases , Kyoto, Japan, pp. 111-116, 1986 (sa E. Wong-om) (.ps format)
   6. Morfološka analiza vodjena pravilima, simpozijum "Matematička i računarska lingvistika - teorija i praksa", 1987, Beograd (Zbornik radova, str. 136-141).
   7. Struktura rečnika u leksičkom tipu podataka, 5.naučni skup Leksikografija i leksikologija: Rečnik i društvo, oktobar 1989, Zagreb.
   8. Computational morphology of Serbo-Croatian, pozvano predavanje na konferenciji "Languages Technology" Evropskog saveta, Dubrovnik, 26- 29. okt. 1989.
   9. Objektno orijentisana metodologija u programiranju, savetovanje Statistika i informaciona tehnologija, maj 1990, Arandjelovac (Zbornik radova, str. 127- 132).
   10. Sistemi vořeni pravilima u obradi prirodnog jezika: primer srpskog jezika, XXXVII konferencija ETAN, sveska XIII, str.75--80, 1993.
   11. Informacioni sistem srednjeg obrazovanja, Zbornik radova naučno- stručnog skupa "Nove tehnologije", 1993. (sa N.Parezanović)
   12. Rule-based pronoun referencing in lexical databases, XXXVIII konferencija ETRAN, sveska III, str.109--111, 1994.
   13. Integrisano okruženje za obradu srpskog jezika, Zbornik radova skupa "ćirilica i informacione tehnologije", SANU, Beograd 1994.
   14. Standardi u metodologijama obrade tekstuelnih informacija -- primer tekstuelne baze podataka, Zbornika radova skupa Standardizacija i kvalitet u informacionim tehnologijama, Savezno ministarstvo za standardizaciju i Savezno ministarstvo za nauku, Beograd, 1995.
   15. Dictionary layers Underlying Electronic Text, Int. Conf. "Text Analysis and Computers", ZUMA, Mannheim, 1995. (sa C. Krstev, D. Vitas)
   16. Graphic or graphemic encoding of medieval slavic manuscripts, International conference on Computer processing of medieval slavic manuscripts, Bulgaria, Conference abstracts, (sa C.Krstev, D.Vitas, M.Henning), 1996, 17--19
   17. Analiza jugoslovenskih terminoloških standarda sa područja informatike, Zbornik radova naučnog skupa Standardizacija terminologije, SANU, Beograd, 1996, pp.149--154 (sa D.Vitas, C.Krstev)
   18. Homogeneous images in fuzzy databases, Proceedings of the 7th Int. Fuzzy Systems Associations World Congress (IFSA '97), Prag, češka (sa č. Sokić) 1997, 297--303
   19. Similarity relation in fuzzy relational databases, Proceedings of the 5th European Congres on Intelligent Techniques and Soft Computing (EUFIT'97), Aachen, Nemačka (sa č. Sokić), 1997
   20. Deductive database development with optimization, Proceedings of the VIII Int.Conf. on Logic and Computer Science (Lira'97), Novi Sad, Yugoslavia, (sa D. Djurić), 1997, 59 -- 65.
   21. Classification and information mining on Web documents, Proceedings of the Distributed Data Mining Workshop at IVth International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining DDM-KDD'98), Njujork, SAD, 1998.
   22. Object oriented modelling in natural language communication with a relational database, Proc. of the 10th Congress of Yugoslav mathematicians, Faculty of mathematics, University of Belgrade, 2001, pp. 343-347 (sa I.Spasić)
   23. Recent results in Serbian Computational Lexicography, pregledni rad u zborniku sa naučne konferencije Contemporary mathematics, Matematički fakultet, Beograd, 1998, (sa D.Vitas, C.Krstev, G.Nenadić), 111--128
   24. Computational analysis of E.coli genome composition, Proceedings of the 6th Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, The Society of Physical Chemists of Serbia, 2002, pp. 359-361 (sa N.Mitić, M.Beljanski)
   25. Methods and resources in morphosyntactic processing of Serbo-Croatian, The 5th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-5), Leipzig 2003. (sa Vitas D., Krstev C.)
   26. An overview of Resources and Basic Tools for the processing of Serbian written texts. Balkan Workshop on Language Resources and Tools, Thessaloniki 2003. (sa Vitas D., Krstev C., Obradović I., Popović Lj.)
   27. Dictionary of toponyms in Serbian, Sixth INTEX Workshop, Sofia 2003. (sa Vitas D. and C. Krstev)
   28. Application of INTEX in refinement and validation of Serbian WordNet, Sixth INTEX Workshop, Sofia 2003. (sa Obradović I, Stanković R., C. Krstev)
   29. Extraction of named entities in Serbian, SLOVKO (Abstracts), 24-25 oktobar 2003, (sa D. Vitas)
   30. Corpora Based Validation of WordNet Using Frequency Parameters, In: Sojka, P. et al. (eds.): Proceedings of the Second International WordNet Conference GWC-2004, Brno, Czech Republic, Masaryk University, pp. 181-186, ISBN 80-210-3302-9; (sa Obradović I, Krstev C, Vitas, D.)
   31. Combining Heterogeneous Lexical Ressorces. In Lino, M.T. & al. (eds.): IV International Conference on Language Resources and Evaluation LREC 2004, ELRA, Lisboa, pp. 1103-1108 (sa Krstev C, Vitas D, Stanković R., Obradović I.)
   32. Resources and Tools in Serbian NLP - State of the Art, XI Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro, Petrovac na moru, 2004, Book of abstracts, pp. 77-78 (sa Vitas D, Krstev C, Obradović I, Popović Lj:
   33. Dictionary of Proper Names in Serbian, Seventh Intex –Nooj Workshop, Tours, France, 2004 (sa D. Vitas)
   34. Analysis of SARS coronavirus genome polymorphism, in Physical Chemistry 2004. Eds. Antić-Jovanović,A.,Anić S. (Proceedings of the 7th Intern. Conf. on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2004, Belgrade), ISBN 86-82457-12-x, pp.365-367 (sa Mitić N, Beljanski M. )
   35. Palindrome sequences in viral genomes, in Physical Chemistry 2004. Eds. Antić-Jovanović,A.,Anić S. (Proceedings of the 7th Intern. Conf. on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2004, Belgrade), ISBN 86-82457-12-x, pp.362-364 (sa Mitić N, Beljanski M.)
   36. Integration of heterogeneous lexical resources, Festival of informatics acheivements INFOFEST, Budva, 2004.(sa Stanković R, Krstev C, Vitas D, Obradović I.)
   37. Mutational analysis of SARS CoV genome, Moscow Conference on Computational Molecular Biology - MCCMB’05, Moskva 2005, Book of abstracts, pp. 289-290 (sa Mitić N, Beljanski M, Tomović A.)
   38. A framework for conceptual document classification based on an ontology of proper names, 29th Annual Conference of the German Classification Society (GfKl 2005), "From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering", March 9-11, 2005, Otto-von-Guericke-University, Magdeburg, Abstracts, p. 221 (sa Vitas D, Krstev C. )
   39. Resources and methods in the morphosyntactic processing of Serbo-Croatian, Proceedings of the Fifth European Conference on Formal Description of Slavic Languages FDSL-5, 2005 Eds. G. Zybatow et al., [in print] (sa Krstev C, Vitas D)
   40. Extraction of named entities in Serbian using Intex, Eds Eds. Silberztein Max, Maurel Denis, Proceedings of the Sixth and Seventh Intex-Nooj Workshoops [in print], 2005 (sa Vitas D.)

povratak


Stručni radovi i projekti


  1. Promena strukture kadrova u oblasti informatike uslovljena daljim razvojem računarske tehnike (koautor), u Zborniku radova "Dugoročne potrebe za kadrovima informatičke struke u SAP Vojvodini", 1982.
  2. Prikaz knjige "Računarstvo s programskim jezikom Pascal", I.Bratko i V.Rajkovič, "Politika, 1986.
  3. Quo Vadimus -- Računarstvo na kraju 20. veka, časopis "Nastava", 1997.
  4. Prikaz knjige Brain and Speech -- Neurocomputing and Speech Recognition, ed. Jelisaveta Milojević, časopis "Glossa", 3(1), 97--100.
  5. Razvoj informacionih tehnologija i obrazovanje, izveštaj na Projektu "Mogućnosti primjene savremenih informatičkih znanja u Crnoj Gori", 1997.
  6. Informacioni sistem Biblioteke grada Beograda, konsultant na projektu, 1986.
  7. Informacioni sistem srednjeg obrazovanja, za Ministarstvo prosvete Republike Srbije, 1992-1993.
  8. Informacioni sistem Privredne komore Jugoslavije - idejni projekat (sa O.Stanković), 2001.
  9. Integralni informacioni sistem Privredne komore Jugoslavije - Glavni projekat (glavni koordinator), 2002.
  10. Projekat Design and Development of a Multilingual Balkan Wordnet, BalkaNet, IST-2000-29388, EC, septembar 2001-avgust 2004, koordinator DBLAB, Grcka, rukovodilac srpskog podprojekta
  11. Bilateralni projekat SCG- Francuska «Prepoznavanje imenovanih entiteta» po programu «Pavle Savić», 2004-2005, ucesnik
  12. Tema «Obrada teksta» projekta Računarstvo, Ministarstva za nauku Republike Srbije, rukovodilac
  13. Računarstvo u nauci i obrazovanju na početku 21. veka, časopis Nastava, 2004.

povratak


Udžbenici i monografije


  1. Osnove relacionih baza podataka, univerzitetski udžbenik, Vesta/Matematički fakultet, Beograd, 1996.
  2. Annotated bibliography of Yugoslav computational linguistics (1982- 1990), poglavlje u monografiji Humanities Computing Yearbook, (Lankchire,J. ed), Oxford University Press, 1991.(sa D. Vitas, C. Krstev)

  povratak


  Bibliografija 2002-2005.


   1. Corpora Issues in Validation of Serbian WordNet, poglavlje u monografiji Text, Speech and Dialogue, TSD 2003, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2807 eds. Matousek, V, Mautner, P, Springer, Berlin, pp. 132-137, (sa Krstev C., Obradović I. and D. Vitas)
   2. Bioinformatics analysis of SARS coronavirus genome polymorphism. BMC Bioinformatics, v.5, pp. 65-78 (2004), ISSN: 1471-2105 (sa N. Mitić i M. Beljanski M.)
   3. Towards Full Lexical Recognition, P.Sojka, I.Kopaček, K.Pala (eds), Lecture Notes in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence 3206, Springer Verlag, 2004, pp.179-186 (sa Vitas D, Krstev C. )
   4. Using Textual and Lexical Resources in Developing Serbian Wordnet, Romanian Journal of Information Science & Technology, Vol 7, No1-2, 2004, pp.147-161, ISSN: 1453-8245;(sa Krstev C, Obradović I, Vitas D. )
   5. About word length counting in Serbian, in Contributions to the Science of Language, Ed. P.Grzybek, Kluwer Academic Publishers - Springer, New York, 2005, pp. 279-295 (sa Vitas D, Krstev, C. )
   6. SARS CoV genome polymorphism: bioinformatics study, Genomics, Proteomics, Bioinformatics Journal, Vol. 3 No. 1 February 2005, pp. 18-35, ISSN 1672-0229. (sa Mitić N, Tomović A, Pavlović M, Beljanski M. )
   7. N-gram analysis of E. coli genome, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly (predato za štampu 2005.) (koautor)
   8. Computational analysis of E.coli genome composition, Proceedings of the 6th Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, The Society of Physical Chemists of Serbia, 2002, pp. 359-361 (sa N.Mitić, M.Beljanski)
   9. Methods and resources in morphosyntactic processing of Serbo-Croatian, The 5th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-5), Leipzig 2003. (sa Vitas D., Krstev C.)
   10. An overview of Resources and Basic Tools for the processing of Serbian written texts. Balkan Workshop on Language Resources and Tools, Thessaloniki 2003. (sa Vitas D., Krstev C., Obradović I., Popović Lj.)
   11. Dictionary of toponyms in Serbian, Sixth INTEX Workshop, Sofia 2003. (sa Vitas D. and C. Krstev)
   12. Application of INTEX in refinement and validation of Serbian WordNet, Sixth INTEX Workshop, Sofia 2003. (sa Obradović I, Stanković R., C. Krstev)
   13. Extraction of named entities in Serbian, SLOVKO (Abstracts), 24-25 oktobar 2003, (sa D. Vitas)
   14. Corpora Based Validation of WordNet Using Frequency Parameters, In: Sojka, P. et al. (eds.): Proceedings of the Second International WordNet Conference GWC-2004, Brno, Czech Republic, Masaryk University, pp. 181-186, ISBN 80-210-3302-9; (sa Obradović I, Krstev C, Vitas, D.)
   15. Combining Heterogeneous Lexical Ressorces. In Lino, M.T. & al. (eds.): IV International Conference on Language Resources and Evaluation LREC 2004, ELRA, Lisboa, pp. 1103-1108 (sa Krstev C, Vitas D, Stanković R., Obradović I.)
   16. Resources and Tools in Serbian NLP - State of the Art, XI Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro, Petrovac na moru, 2004, Book of abstracts, pp. 77-78 (sa Vitas D, Krstev C, Obradović I, Popović Lj:
   17. Dictionary of Proper Names in Serbian, Seventh Intex –Nooj Workshop, Tours, France, 2004 (sa D. Vitas)
   18. Analysis of SARS coronavirus genome polymorphism, in Physical Chemistry 2004. Eds. Antić-Jovanović,A.,Anić S. (Proceedings of the 7th Intern. Conf. on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2004, Belgrade), ISBN 86-82457-12-x, pp.365-367 (sa Mitić N, Beljanski M. )
   19. Palindrome sequences in viral genomes, in Physical Chemistry 2004. Eds. Antić-Jovanović,A.,Anić S. (Proceedings of the 7th Intern. Conf. on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2004, Belgrade), ISBN 86-82457-12-x, pp.362-364 (sa Mitić N, Beljanski M.)
   20. Integration of heterogeneous lexical resources, Festival of informatics acheivements INFOFEST, Budva, 2004.(sa Stanković R, Krstev C, Vitas D, Obradović I.)
   21. Mutational analysis of SARS CoV genome, Moscow Conference on Computational Molecular Biology - MCCMB’05, Moskva 2005, Book of abstracts, pp. 289-290 (sa Mitić N, Beljanski M, Tomović A.)
   22. A framework for conceptual document classification based on an ontology of proper names, 29th Annual Conference of the German Classification Society (GfKl 2005), "From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering", March 9-11, 2005, Otto-von-Guericke-University, Magdeburg, Abstracts, p. 221 (sa Vitas D, Krstev C. )
   23. Resources and methods in the morphosyntactic processing of Serbo-Croatian, Proceedings of the Fifth European Conference on Formal Description of Slavic Languages FDSL-5, 2005 Eds. G. Zybatow et al., [in print] (sa Krstev C, Vitas D)
   24. Extraction of named entities in Serbian using Intex, Eds Eds. Silberztein Max, Maurel Denis, Proceedings of the Sixth and Seventh Intex-Nooj Workshoops [in print], 2005 (sa Vitas D.)

  povratak  Javna predavanja i kursevi (izbor)


  1. A prototype text processing in a relational database system, Relational Technology Inc, Aladema, Kalifornija, javno predavanje, 1986.
  2. Jezici za komunikaciju sa bazama podataka, Kolarčev narodni univerzitet, 1986.
  3. Baze podataka i tekstuelne baze, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1994.
  4. Jedinstveni jezik modeliranja - Unified Modeling Language (UML) - Privredna komora Jugoslavije, 2001.

  povratak


  RAZNO


  Softver


  Prevlačenje GhostView-a - format .PS

  povratak