Astronomski spektriNa ovom sajtu mozete naići kratak uvod u teoriju astronomskih spektara kroz koji nas vode poglavlja: Sta sve mozemo saznati iz astronomskih spektara, Mehanizmi zračenja i interakcija zraečnja sa materijom, Osobine linija, Sirenje i pomeranje linija, Balmerov skok i Pašenov kontinum. U poglavljima: Spektri zvezda, Spektri emisionih maglina i Aktivnih galaktičkih jezgara, tema je proširena i istaknute su specifičnosti spektara koji poticu od različitih objekata.

Metode kojima se može pristupiti obradi spektara, opisane su u poglavljima: Vondrakova metoda izravnavanja, Konvolucija, Dekonvolucija, Furijeove transformacije i Metod maksimalne entropije. U tim poglavljima, osim teorijskih objašnjenja metoda, data je mogućnost da korisnik sam isproba date metode sa unosom svojih podataka.