Algebarska topologija
Algebra 1
Algebra 2
Algoritmi i matematička logika
Analitička geometrija
Linearna algebra i Analitička geometrija
Analiza 1
Analiza 2
Analiza 3
Analiza vremenskih serija
Baze podataka
Diferencijalna geometrija
Diferencijalne i integralne jednačine
Diferencijalne jednačine
Distribucije i parcijalne jednačine
Istorija i filozofija matematike i računarstva
Izborni predmeti
Jednačine matematičke fizike
Kompleksna analiza
Kompleksne funkcije
Konveksna analiza
Linearna algebra
Linearni statistički modeli
Matematička logika
Matematička logika u računarstvu
Matematička statistika
Matematičko programiranje
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike i računarstva
Metodika nastave računarstva
Mikroračunari sa primenama u obrazovanju
Nacrtna geometrija
Numerička analiza 1
Numerička analiza 2
Numeričke metode
Numeričke metode optimizacije
Operaciona istraživanja
Osnovi geometrije
Osnovi programiranja
Osnovi računarskih sistema
Parcijalne jednačine
Prevodioci i interpretatori
Programski jezici
Programski sistemi
Realne i kompleksne funkcije
Slučajni procesi
Stohastički modeli u operacionim istraživanjima
Teorija algoritama, jezika i automata
Teorija informacija
Teorija realnih i kompleksnih funkcija
Teorija uzoraka
Teorija verovatnoće
Topologija
Uvod u numeričku matematiku
Varijacioni račun i optimalno upravljanje
Verovatnoća i statistika