XWin-32 je klijent program koji omogućava konekciju sa Unix serverom i pristup X Windows sistemu na tom serveru.

Programu X-Win32 može se pristupiti iz Start menija (Start->Programs->Clients->X-Win32). Startovanjem programa, u taskbaru se pojavljuje task X-Win32 (slika 1.).


Slika 1. X-Win32 u taskbaru

Ukoliko prvi put ostvarujete konekciju sa serverom, potrebno je kreirati je pomoću X-Util32 programa, koji startujete desnim klikom na XWin-32 u taskbaru (slika 2.).


Slika 2. X-Util32

Pojavljuje se prozor X-Win32 Utility (slika 3.).


Slika 3. Prozor X-Win32 Utility

Konekciju kreirate iz Sessions menija (Sessions->New Session) (slika 4.).


Slika 4. Meni Sessions

Pojavljuje se prozor New Session (slika 5.).


Slika 5. Prozor New Sessions

U ovom prozoru se upisuju parametri za pristup serveru; za pristup Alas-u podešavanja namestiti kao na slici 6. Da bi sačuvali paramtre konekcije pritisnite dugme Save.


Slika 6. Prozor New Sessions za konekciju sa Alas-om

Potrebno je još čekirati opciju Use XAuth u meniju Options (Options->Use XAuth) (slika 7.).


Slika 7. Meni Options

Zatvorite prozor X-Win32 Utility. Do spiska sačuvanih konekcija može se doći desnim klikom na X-Win32 u taskbaru, u meniju Sessions (slika 8.).


Slika 8. Meni Sessions

Pritiskom na neku od tih konekcija, pojaviće se prozor (slika 9.) u kome upisujete korisničko ime i lozinku za logovanje na server.


Slika 9. Prozor za logovanje na Alas

Ukoliko je konekcija uspešno ostvarena, pojaviće se X Windows (slika 10.).


Slika 10. X Windows

Ukoliko želite da radite u full screen režimu (dakle, bez Windows taskbar-a i title bar-a), potrebno je da u prozoru X-Win32 Utility, u meniju Options->Window Settings->Single Settings, čekirate opciju Full Screen (slika 11.).


Slika 11. Single Window Settings prozor

Napomena: može se desiti da X-Win32 pogrešno tretira taster 2 u levoj grupi tastera (tretira ga kao Delete taster). Problem se rešava tako što se u X-Win32 Utility, u meniju Keyboard (Keyboard->Select Keyboard) (slika 12.) izabere neka druga tastatura (U.S. English 105-key keyboard) (slika 13.).


Slika 12. Meni Keyboard


Slika 13. Prozor Select keyboard

Povratak na početnu stranu