VEŽBA 4
Transformacije objekata
 1. Pokrenuti program CorelDRAW!
 2. Nacrtati pravougaonik. Označiti nacrtani pravougaonik i zarotirati ga, povlačenjem, za ugao od oko 25 stepeni. Poništiti rotiranje.
 3. Označiti pravougaonik i iskositi ga horizontalno povlačenjem. Poništiti iskošenje. Iskositi ga vertikalno. Poništiti iskošenje.
 4. Napraviti kopiju pravougaonika naredbom Clone i prevući je pored njega, a naredbom Duplicate ispod njega.
 5. Označiti pravougaonik koji je prvi nacrtan i premestiti osu rotacije u njegov donji levi ugao. Zarotirati pravougaonik za tačno 45 stepeni. Uočiti šta se dogodilo.
 6. Poništiti predhodnu akciju. Obrisati klonirani pravougaonik.
 7. Označiti donji pravougaonik i menjati mu površinu povlačenjem po širini, visini i proporcijalno. Smanjiti nacrtani pravougaonik na dimenzije približno 2x3 cm.
 8. Označiti umanjeni pravougaonik i povećati ga proporcionalno za 15% uz zadržavanje originala. Napraviti niz sa od 5 pravougaonika sa zajedničkom središtem od kojih je svaki za 15% veći od predhodnog.
 9. Na pravougaonik koji je prvi nacrtan docrtati trougao sa osnovom na gornjoj ivici i trougao sa osnovom na jednoj od stranica. Napraviti grupu.
 10. Napraviti sliku u ogledalu oko vertikalne ose nacrtanog objekta prevlačenjem.
 11. Napraviti sliku u ogledalu oko horizontalne ose zadavanjem komande iz menija.
 12. U nizu od 5 pravougaonika promeniti svakom debljinu linije, tako da se debljina linije povećava od unutrašnjem ka spoljnom, i boju, tako da svi budu različite boje.
 13. Pravougaonik i trouglove na njemu obojiti različitim bojama. Postaviti ih tako da njihove linije budu nevidljive.
 14. Nacrtati pravu liniju. Menjati stil linije (crtkanu, tačkastu, itd. ) i njene zavrčetke (razni tipovi strelica).
 15. Uveličati niz pravougaonika tako da samo on bude prikazan na ekranu.
 16. Uveličati pravougaonik u središtu niza.
 17. Umanjiti prikaz slike na ekranu za jedan korak.
 18. Prikazati na ekranu sve objekte na crtežu sa maksimalnim povećanjem.
 19. Prikazati na ekranu celu stranu za crtanje.
 20. Izaći iz programa bez čuvanja crteža.
NAZAD
Glavna strana
NAPRED