VEŽBA 3
Manipulacije objektima
 1. Pokrenuti program CorelDRAW!
 2. Nacrtati kvadrat i krug upisan u njega. Pored kvadrata nacrtati trougao, a ispod kvadrata elipsu.
 3. Označiti trougao i obrisati ga. Poništiti brisanje.
 4. Označiti zajedno krug i elipsu. Poništiti označavanje.
 5. Od kvadrata i kruga napraviti grupu. Ovu grupu iskopirati i premestiti povlačenjem pored elipse ispod trougla.
 6. Postaviti sve objekte na crtežu da budu poravnati po ivicama pravougaonika koji ih opisuje.
 7. Napraviti kopiju elipse na rastojanju od 2 cm ispod elipse.
 8. Razložiti grupu u prvom redu crteža na elemente. Popuniti površinu kruga plavom bojom, a kvadrata crvenom. Isto uraditi i sa drugom grupom.
 9. Promenom redosleda objekata postaviti krug iza kvadrata.
 10. Postaviti na oba objekta krug ispred kvadrata. Na jednom objektu prvo označiti krug, a zatim kvadrat i grupisati ih komandom Combine. Isto uraditi i na drugom objektu samo prvo označiti kvadrat, a zatim krug.
 11. Napraviti kopiju trougla i prevući je da se delimično preklapa sa elipsom u trećem redu. Od ova dva elementa napraviti blok naredbom Weld.
 12. Snimiti crtež na disketu pod nazivom Vežba 3 i izaći iz programa.
NAZAD
Glavna strana
NAPRED