6. CRTANJE OSNOVNIH GRAFIČKIH ELEMENATA

 

6.2 Crtanje slobodnom rukom

Crtanje slobodnom rukom može se koristiti za iscrtavanje nepravilnih linija na crtežu. Ipak, ovaj način crtanja se retko koristi s obzirom na to da obični miševi, koji se najčešće koriste uz PC računare, nemaju dovoljnu preciznost za ovakvo crtanje.
Za crtanje krivih linija treba prvo aktivirati alatku Olovka, a zatim postaviti končanicu na mesto sa koga treba započeti crtanje linije. Pritiskom na taster miša i povlačenjem miša sa pritisnutim tasterom, po putanji koja treba da predstavlja krivu liniju, crta se linija. Posle otpuštanja tastera na mišu, linija nakratko nestane sa ekrana, a zatim se pojavi sa više malih kvadratića na njoj. Na ovaj način je nacrtana željena kriva linija.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED